Konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Augustyna Słubickiego w
Izbicy Kujawskiej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Nowomiejska 3

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. poz. 1436 z późn. zm.), a w szczególności, które:
1) posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
2) ukończyły studia wyższe magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
3) ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli - dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
4) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały co najmniej dobrą ocenę pracy, albo w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
6) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym - dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
7) nie były karane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne;
8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
9) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.) - dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
11) złożyły oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.) - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej, dotyczy również osób niebędących nauczycielami;
12) posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej - w przypadku osób niebędących nauczycielami;
13) ukończyły studia magisterskie - w przypadku osób niebędących nauczycielami;
14) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osób niebędących nauczycielami;
15) mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych - w przypadku osób niebędących nauczycielami;
16) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne - w przypadku osób niebędących nauczycielami.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z jego uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela;
7) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie (z napisem: konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej), z podanym adresem do korespondencji, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 3 w terminie do dnia 28 lipca 2017 r., do godz. 1500
4. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.
5. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej, tel. 54-2865009 w 44.
6. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Izbicy Kujawskiej
7. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

BURMISTRZ
Marek Dorabiała

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-07-13 13:19:10.
Data wprowadzenia: 2017-07-13 13:19:10
Opublikowane przez: Izabela Nadolona
« powrót