KONKURS NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS
KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32

Stanowisko podinspektora ds księgowości budżetowej - płace

1. wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
c) ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
f) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2. wymagania dodatkowe:
a) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
b) Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym
c) Znajomość Instrukcji kancelaryjnej dla gmin
d) Znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych
e) Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
f) Znajomość Prawa Zamówień Publicznych
g) Znajomość ustawy o rachunkowości
h) znajomość systemów operacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku pracy(Windows)
i) mile widziane doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących zajmowanego stanowiska
j) wykształcenie o kierunku ekonomicznym

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) sporządzanie list płac i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji tego zadania;
2) prowadzenie kart wynagrodzeń;
3) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń;,
4) współpraca z bankami,, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, instytucjami ubezpieczeniowymi;
5) realizacja innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

5. Warunki pracy na danym stanowisku: stanowisko pracy wyposażone w komputer, pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony, po upływie, którego istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

6.Wymagane dokumenty:
a. List motywacyjny,
b. Curriculum vitae,
c. Oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t.:Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t.:Dz. U. z 2016 roku, poz.902)
d. Kserokopie świadectw pracy,
e. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
g. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
h. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,
i. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
k. Oryginał kwestionariusza osobowego,
l. Kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty z dopiskiem „stanowisko ds księgowości budżetowej - płace” proszę składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i numeru telefonu kontaktowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w terminie do dnia 16 października 2017 roku do godz. 15.30, w pok. Nr 15 lub listownie na podany powyżej adres, przy czym decyduje data wpływu do urzędu.
Dokumenty, które wpłyną po podanym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikowani zostaną do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze(w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 902) i Zarządzenie nr 118/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 czerwca 2009 roku.

 

Z up. BURMISTRZA
Izbicy Kujawskiej
mgr Mirosław Matusiak
Sekretarz Gminy

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:13:05.
Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:13:05
Opublikowane przez: Izabela Nadolona
« powrót