Nabór na świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi
zaburzeniami psychicznymi


Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kuj. ogłasza nabór do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Izbica Kuj. tj. logopedy i pedagoga specjalnego.


Charakter umowy: umowa zlecenie
Okres obowiązywania umowy: do 31.12. 2018 r. ( umowa w cyklach miesięcznych)
Zakres wykonywania czynności :
1. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmującymi uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania , wywoływanie mowy , niwelowanie zaburzeń w odbiorze bodźców sensorycznych w obrębie twarzy i jamy ustnej, aranżowanie sytuacji wymuszającej kontakt werbalny, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznej.
Miejsce wykonywania umowy: usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania dziecka tj. teren gminy i miasta Izbica Kujawska w ilości 40 godzin (zegarowych) miesięcznie, z wyłączeniem niedziel
i dni świątecznych .
Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji
z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
- kształtowanie nawyków celowej aktywności;
- prowadzenie treningu zachowań społecznych.
5. Obywatelstwo polskie
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność skutecznego komunikowania się
- spostrzegawczość, podzielność uwagi
- umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta
- odporność na trudne sytuacje i stres
- posiadanie nieposzlakowanej opinii
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. List motywacyjny i CV,
2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
3. Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego
5. Oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Ofertę cenową za jedną godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych brutto.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późn.zm.)
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 5 lipca 2018 r. do godziny 15
na adres: Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32 z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze ”
Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo:
Etap I: weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny.
Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 54/2865160
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie bip Urzędu Miejskiego Izbicy Kujawskiej
M-GOPS Izbica Kujawska zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, zwłaszcza w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą OPS może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kierownik M-GOPS w Izbicy Kuj.
Ryszarda Marciniak

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-06-26 13:06:20 | Data modyfikacji: 2018-06-26 13:09:02.
Data wprowadzenia: 2018-06-26 13:06:20
Data modyfikacji: 2018-06-26 13:09:02
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót