Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. świadczeń wychowawczych w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
II. Określenie stanowiska :
Stanowisko ds. Świadczeń wychowawczych w M-GOPS w Izbicy Kujawskiej
Wymiar zatrudnienia : 1/2 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, po upływie którego istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony, praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym.
Wymagania niezbędne:
1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
5. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
6. ukończyła studia wyższe ,
7. minimum 2 letni staż pracy.
IV. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość zagadnień wynikających z następujących ustaw:
a. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
b. ustawy o świadczeniach rodzinnych,
c. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
d. ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
e. ustawy o ochronie danych osobowych
f. ustawy o samorządzie gminnym
2. biegła znajomość obsługi komputera (w tym znajomość programów do obsługi świadczeń wychowawczych SYGNITY, CAS) oraz innych urządzeń biurowych,
3. preferowany staż pracy w administracji samorządowej, jednostkach pomocy społecznej
4. cechy osobowe i predyspozycje: rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną pracę, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia sobie ze stresem, dobra organizacja pracy, punktualność, wysoka kultura osobista;
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6. nieposzlakowana opinia,
V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. udzielanie interesantom rzetelnej i pełnej informacji w zakresie załatwianych spraw;
2. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych
3. zakładanie i prowadzenie dokumentacji osób ubiegających się o świadczenia ;
4. ustalanie uprawnień do w/w świadczeń;
5. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych ;
6. sporządzanie list wypłat;
7. sporządzanie analiz, zapotrzebowań oraz sprawozdań rzeczowo – finansowych;
8. prowadzenie działań windykacyjnych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń;
9. wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska : w tym realizacja programu „Dobry start „ oraz innych na zlecenie kierownika
VI. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,
8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe ( wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny).
11. oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wszystkie oświadczenia i inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV muszą być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).
VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce samorządowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.
VIII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. miejsce pracy – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32. Siedziba Ośrodka mieści się na parterze w budynku Urzędu Miejskiego ul. Marszałka Piłsudskiego 32. Budynek jest wyposażony w podjazd umożliwiający poruszanie się na wózku inwalidzkim.
2. stanowisko pracy – stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.
IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pok. nr 12, 87-865 Izbica Kujawska lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu dokumentów do M-GOPS ) w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00 z dopiskiem "Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych M-GOPS w Izbicy Kujawskiej".
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
X. Inne informacje:
1. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (54)286 51 60.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izbica Kujawska oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260.) i Zarządzenie Nr 0101.5/2015 Kierownika M-GOPS w Izbicy Kuj. z dnia 26 lipca 2015 roku.
Jeżeli wybrany kandydat będzie osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej, zostanie z nim zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, w czasie której ma obowiązek odbyć służbę przygotowawczą, kończącą się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izbicy Kujawskiej
Ryszarda Marciniak
Izbica Kujawska, 30.07.2018 r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:32:48 | Data modyfikacji: 2018-07-30 13:37:56.
Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:32:48
Data modyfikacji: 2018-07-30 13:37:56
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót