Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy

Nabór na stanowisko głównego księgowego w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Izbica Kujawska, 5.12.2018 r.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej


OGŁASZA PONOWNIE NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska

II. Określenie stanowiska :
Główny księgowy w M-GOPS w Izbicy Kujawskiej
Wymiar zatrudnienia : 1/1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, po upływie którego istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony, praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności. Termin rozpoczęcia pracy 1 stycznia 2019r.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym.
Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:
1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
6. spełnia jeden z poniższych warunków:
a. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
2. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
3. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
4. umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz,
5. umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Exel, Word, Płatnik, programy finansowo-księgowe, programy płacowe).
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7. nieposzlakowana opinia,
8. znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o świadczeniach rodzinnych,
9. znajomość przepisów samorządowych,
10. znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
11. znajomość rozliczania projektów unijnych,
12. umiejętność pracy w zespole,
13. dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.
14. cechy osobowe i predyspozycje: rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną pracę, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia sobie ze stresem, dobra organizacja pracy, punktualność, wysoka kultura osobista
15. preferowany staż pracy w administracji samorządowej, jednostkach pomocy społecznej

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym m.in.:
a. dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości obejmującej wykaz stosowanych w jednostce ksiąg rachunkowych i opis sposobu ich prowadzenia,
b. instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, gospodarowania środkami trwałymi.
2. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków,
4. Dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. sporządzanie bilansu,
6. prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków jednostki,
7. nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
8. prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku jednostki,
9. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
10. sporządzanie list płac i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji tego zadania, rozliczenia z ZUS, US, GUS , instytucjami ubezpieczeniowymi
11. innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego,

 VI. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,
8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe ( wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny)
11. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2012 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1458).
12. oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wszystkie oświadczenia i inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV muszą być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.).

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce samorządowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.
VIII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. miejsce pracy – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32. Siedziba Ośrodka mieści się na parterze w budynku Urzędu Miejskiego ul. Marszałka Piłsudskiego 32. Budynek jest wyposażony w podjazd umożliwiający poruszanie się na wózku inwalidzkim.
2. stanowisko pracy – stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pok. nr 11, 87-865 Izbica Kujawska lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu dokumentów do M-GOPS ) w terminie do dnia 17.12 2018 r. do godz. 12:00 z dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównego księgowego M-GOPS w Izbicy Kujawskiej".
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

 IX. Inne informacje:
1. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (54)286 51 60
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izbica Kujawska oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) i Zarządzenie Nr 0101.5/2015 Kierownika M-GOPS w Izbicy Kuj. z dnia 26 lipca 2015 roku.


Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izbicy Kujawskiej
Ryszarda Marciniak

 załączniki

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 11:41:58.
Data wprowadzenia: 2018-12-06 11:41:58
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót