Nabór na stanowisko głównego księgowego w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej


Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko : Główny Księgowy


Miejsce wykonywania pracy:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Narutowicza 16, 87-865 Izbica Kujawska
Wymiar etatu: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego

Wymagania niezbędne:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Preferowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe lub podyplomowe w dziedzinie finansów, rachunkowość lub prawo podatkowe i posiadają certyfikat księgowego.

Wymagania dodatkowe:
1. Biegła obsługa komputera w tym znajomość programów księgowo-płacowych, kadrowych, WORD, EXCEL, Płatnik,
2. Umiejętność interpretowania przepisów z zakresu przydzielonych obowiązków i działalności leczniczej,
3.Znajomość rozliczania projektów unijnych i znajomość rozliczeń finansowych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku głównego księgowego:
Podstawowy zakres obowiązków według zakresu czynności przypisanego do stanowiska pracy. Szczegółowy zakres zadań do wglądu w SPZOZ.

III. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny, CV.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
3. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.( załącznik nr 2)
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne a także zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (załącznik nr 1).
6. Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – załącznik nr 3
Kandydaci mogą także składać inne dokumenty, w szczególności potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy – 1 etat
2. Miejsce pracy – SPZOZ ul. Narutowicza 16, 87-865 Izbica Kujawska
3. Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Termin: do 15 marca 2019r. do godz. 12.00
2. Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście do biura SPZOZ ul. Narutowicza 16, 87-865 Izbica Kujawska, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”, z obowiązkowym podaniem numeru telefonu do kontaktu i adresu do korespondencji.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ).
2. Kierownik SPZOZ przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne.
3. Oferty niekompletne zostaną odesłane pocztą tradycyjną, a kandydaci nie zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na bip jednostki.
5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone.
6. Bliższe informacje można uzyskać u Kierownika SPZOZ pod numerem telefonu 54 2865030.

 

Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

Katarzyna Gajewska

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:59:22 | Data modyfikacji: 2019-03-13 11:03:54.
Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:59:22
Data modyfikacji: 2019-03-13 11:03:54
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót