bip.izbica.kuj
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Izbica Kujawska izbicakuj.pl
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy strona główna 
KONKURS NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS
KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32

Stanowisko podinspektora ds księgowości budżetowej - płace

1. wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
c) ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
f) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2. wymagania dodatkowe:
a) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
b) Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym
c) Znajomość Instrukcji kancelaryjnej dla gmin
d) Znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych
e) Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
f) Znajomość Prawa Zamówień Publicznych
g) Znajomość ustawy o rachunkowości
h) znajomość systemów operacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku pracy(Windows)
i) mile widziane doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących zajmowanego stanowiska
j) wykształcenie o kierunku ekonomicznym

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) sporządzanie list płac i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji tego zadania;
2) prowadzenie kart wynagrodzeń;
3) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń;,
4) współpraca z bankami,, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, instytucjami ubezpieczeniowymi;
5) realizacja innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

5. Warunki pracy na danym stanowisku: stanowisko pracy wyposażone w komputer, pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony, po upływie, którego istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

6.Wymagane dokumenty:
a. List motywacyjny,
b. Curriculum vitae,
c. Oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t.:Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t.:Dz. U. z 2016 roku, poz.902)
d. Kserokopie świadectw pracy,
e. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
g. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
h. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,
i. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
k. Oryginał kwestionariusza osobowego,
l. Kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty z dopiskiem „stanowisko ds księgowości budżetowej - płace” proszę składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i numeru telefonu kontaktowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w terminie do dnia 16 października 2017 roku do godz. 15.30, w pok. Nr 15 lub listownie na podany powyżej adres, przy czym decyduje data wpływu do urzędu.
Dokumenty, które wpłyną po podanym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikowani zostaną do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze(w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 902) i Zarządzenie nr 118/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 czerwca 2009 roku.

 

Z up. BURMISTRZA
Izbicy Kujawskiej
mgr Mirosław Matusiak
Sekretarz Gminy

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:13:05.
Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:13:05
Opublikowane przez: Izabela Nadolona
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.izbica.kuj