bip.izbica.kuj
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Izbica Kujawska izbicakuj.pl
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy strona główna 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Miejskim w Izbicy Kujawskiej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32

Stanowisko ds zagospodarowania przestrzennego i inwestycji

1. wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
c) ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2. wymagania dodatkowe:
a) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
b) Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym
c) Znajomość Instrukcji kancelaryjnej dla gmin
d) Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
e) Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
f) Znajomość Prawa Zamówień Publicznych
g) Znajomość ustawy Prawo Budowlane
h) Znajomość systemów operacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku pracy(Windows)

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy i miasta;
2) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie zaświadczeń, odpisów i wyrysów;
3) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
4) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i miasta i przygotowywanie wyników tej oceny;
5) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
6) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
7) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
8) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
9) rejestrowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
10) przygotowywanie i realizacja inwestycji, w tym oświetlenie ulic, dróg, placów;
11) przygotowywanie materiałów do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
12) nadzór nad inwestycjami w zakresie infrastruktury technicznej, w tym uzbrojenia terenu pod budownictwo;
13) ewidencja inwestycji;
14) uzgadnianie zakresu remontów, pomoc merytoryczna przy organizacji przetargów i nadzór nad ich wykonaniem.
15) przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń Burmistrza oraz materiałów niezbędnych dla prac komisji rady, a także materiałów niezbędnych do projektu budżetu oraz materiałów do sprawozdań i informacji z wykonania budżetu;
16) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w przedmiocie realizacji powierzonych zadań;
17) pomoc jednostkom pomocniczym gminy w wykonywaniu ich zadań;
18) podejmowanie czynności organizatorskich zmierzających do prawidłowej i terminowej realizacji zadań, w tym przygotowywanie projektów dokumentów w sprawach zamówień publicznych dotyczących powierzonych do realizacji zadań (projektów ogłoszeń z zachowaniem zasad obowiązku publikacji w stosownym trybie) i uzgadnianie ich ze stanowiskiem pracy właściwym do spraw zamówień publicznych i radcą prawnym;
19) zatwierdzanie pod względem merytorycznym do zapłaty rachunków dotyczących realizowanych zadań zgodnie z zarządzeniem Burmistrza w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów;
20) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
21)przygotowywanie materiałów do udostępniania informacji publicznej, w tym na nośnikach elektronicznych do Biuletynu Informacji Publicznej;
22)sporządzanie czystopisów pism;
23)przestrzeganie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów;
24)postępowanie z aktami zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych oraz właściwe przechowywanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania;
25)współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie realizacji zadań;
26)doskonalenie zawodowe, samokształcenie, usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;
27)pełnienie zastępstwa pracownika zatrudnionego na stanowisku ds zagospodarowania przestrzennego i budownictwa;
28)informowanie Burmistrza o stwierdzonych wszelkich nieprawidłowościach, bądź innych niepokojących symptomach mogących mieć wpływ na realizację powierzonych zadań;
29) przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i przepisów wewnętrznych Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków;
30) przestrzeganie Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu;
31) postępowanie z aktami zgodnie z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej;
32) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza, Zastępcy Burmistrza , Sekretarza i Kierownika Referatu.


4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

5. Warunki pracy na danym stanowisku: stanowisko pracy wyposażone w komputer, pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony, po upływie, którego istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony. Nie jest narażona na występowanie szkodliwych i uciążliwych warunków pracy, bezpośredni kontakt z klientami, oprócz pracy biurowej występują również wyjazdy i praca w terenie, praca w budynku piętrowym na piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).

6.Wymagane dokumenty:
a. List motywacyjny,
b. Curriculum vitae,
c. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska danych osobowych, do celów rekrutacji, stosownie do art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE.L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
d. Kserokopie świadectw pracy,
e. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
g. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
h. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,
i. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
k. Oryginał kwestionariusza osobowego,
l. Kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds zagospodarowania przestrzennego i inwestycji” proszę składać osobiście w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i numeru telefonu kontaktowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 roku do godz. 15.30, w pok. Nr 15 lub listownie na podany powyżej adres, przy czym decyduje data wpływu do urzędu.
Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Dokumenty, które wpłyną po podanym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikowani zostaną do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze(w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Z 2018 roku, poz.1260 z póżniejszymi zmianami) i Zarządzenie nr 118/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 czerwca 2009 roku.

BURMISTRZ

Marek Dorabiała

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Burmistrz Izbicy Kujawskiej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska
2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy,
b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-17 13:11:13.
Data wprowadzenia: 2019-04-17 13:11:13
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.izbica.kuj