bip.izbica.kuj
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Izbica Kujawska izbicakuj.pl
Urząd Miejski > Referat Księgowości strona główna 
Do zadań Referatu Księgowości należy w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy i miasta oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza;
2) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu gminy i miasta;
3) zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej urzędu;
4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy i miasta;
5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych;
7) prowadzenie ewidencji mienia gminnego;
8) prowadzenie ksiąg rachunkowych;
9) prowadzenie księgi inwentarzowej;
10) rozliczanie inwentaryzacji;
11) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;
12) przygotowywanie sprawozdań finansowych;
13) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
14) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości gminy i miasta, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
b) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
c) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
d) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
e) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
f) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących podatków i opłat,
g) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
15)sporządzanie list płac i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji tego zadania;
16) prowadzenie kart wynagrodzeń;
17) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń;
18) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonywania budżetu;
19) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie;
20) kontrola i rozliczanie dotacji finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom;
21) rozpatrywanie odwołań, skarg i zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat lokalnych;
22) rozpatrywanie podań w sprawach odroczenia, rozkładania na raty, umarzania lub zaniechania poboru podatków i opłat lokalnych;
23) przygotowywanie dokumentacji przetargowej w celu rozstrzygnięcia wyboru obsługi bankowej urzędu i jednostek organizacyjnych;
24) współpraca z bankami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi;
25) przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
26) wydawanie zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadanych kwalifikacjach rolniczych. 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:08:16.

Zobacz:
 Regulaminy .  Kodeks Etyki .  Załatwianie spraw .  Ewidencje i rejestry .  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej . 
Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:08:16
Opublikowane przez: Beata Kubiak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.izbica.kuj