Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010r, Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
  • Obwieszczenia Ministra Finansów z 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M.P. Nr 95, poz. 962).

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych:

  • Podatnicy są obowiązani do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych.
    Deklaracja na podatek od środków transportowych, o której mowa w art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych została opublikowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).
  • Podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika tj.:
    przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej nr:08 95591027 0000 3102 2000 0004 lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego Izbica Kujawska.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr XV/63/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2010-02-10 12:55:42 | Data modyfikacji: 2016-01-12 09:20:12.
Data wprowadzenia: 2010-02-10 12:55:42
Data modyfikacji: 2016-01-12 09:20:12
Opublikowane przez: Izabela Nadolona