Podatek leśny

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 ze zm.),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. /M.P. Nr 95, poz. 970/

  Cena sprzedaży drewna przyjęta do obliczania podatku leśnego w roku 2012 wynosi 186,68 zł za 1 m3. Powyższa kwota została określona na podstawie wskazanego wyżej komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r.

  Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym:
 • Podatek od 1 ha stanowi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.: 186,68 zł x 0,220m3 = 41,0696 zł za 1 ha
 • Stawka podatku dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stanowi 50% stawki określonej wyżej, tj.: 186,68 zł x 0,110m3 = 20,5348 zł za 1 ha

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego:

 • Osoby fizyczne uiszczają podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące – uiszczają podatek do 15 dnia każdego miesiąca.
 • Podatek wpłacić można przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej nr: 08 95591027 0000 3102 2000 0004 lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego Izbica Kujawska.

Pliki do pobrania:

Informacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja na podatek leśny

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2010-02-11 10:32:08 | Data modyfikacji: 2016-01-12 09:21:58.
Data wprowadzenia: 2010-02-11 10:32:08
Data modyfikacji: 2016-01-12 09:21:58
Opublikowane przez: Izabela Nadolona