Narodowy Spis Powszechny 2011

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  KANDYDATÓW  NA  RACHMISTRZÓW  SPISOWYCH

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej (Gminny Komisarz Spisowy) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbędzie się od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

 

I. Wymagania stawiane kandydatom na rachmistrzów spisowych

1. Ukończone 18 lat i posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

2. Korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie  ( w tym przestępstwo skarbowe),

3. Znajomość obsługi komputera, posługiwania się systemem GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystywania map cyfrowych,

4. Pełna sprawność fizyczna i posiadanie umiejętności interpersonalnych,

5. Obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej,

6. Zamieszkiwanie, praca lub nauka na terenie gminy Izbica Kujawska.

 

II. Harmonogram zadań dla rachmistrzów spisowych

1. Od 5 stycznia 2011 r. do 25 lutego 2011 r. - szkolenie kandydatów na rachmistrzów spisowych

2. Od 1 marca 2011 r. do 17 marca 2011 r. – obchód przedspisowy

3. Od 6 kwietnia 2011 r. do 7 kwietnia 2011 r. – odprawa przedspisowa

4. Od 8 kwietnia 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. – narodowy spis powszechny

5. Od 15 kwietnia 2011 r. do 16 kwietnia 2011 r. – spis osób bezdomnych

III. W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie  Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

IV. Wymagane dokumenty.

1.  Zgłoszenie zawierające:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- data urodzenia

- miejsce pracy lub nauki

- telefon, adres e-mail

2. Kserokopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym skarbowe)

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji naboru na rachmistrza spisowego.

V. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 6 grudnia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej ul. Piłsudskiego 32 (pokój nr 22) tel. 054/2865009 wew. 39.

 

BURMISTRZ

Marek Śledziński

Oświadczenie Nr 1

Oświadczenie Nr 2

Oświadczenie Nr 3

Kwestionariusz dla kandydata na rachmistrza

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:25:51 | Data modyfikacji: 2010-12-06 14:28:17.
Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:25:51
Data modyfikacji: 2010-12-06 14:28:17
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót