Uchwała Nr XLI/280/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-11-14 09:21:22.

Uchwała Nr XLI/279/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Modzerowo na lata 2014-2021”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-11-14 09:18:56 | Data modyfikacji: 2014-11-14 09:19:31.

Uchwała Nr XLI/278/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.3505)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-11-14 09:17:40 | Data modyfikacji: 2014-11-26 14:58:25.

Uchwała Nr XLI/277/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-11-14 09:15:23.

Uchwała Nr XLI/276/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-11-14 09:14:20.

Uchwała Nr XLI/275/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.3504)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-11-14 09:13:00 | Data modyfikacji: 2014-11-26 15:09:54.

Uchwała Nr XLI/274/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-11-14 09:10:52 | Data modyfikacji: 2014-11-14 09:11:10.

Uchwała Nr XLI/273/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2014 – 2024

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-11-14 09:06:38 | Data modyfikacji: 2014-11-14 09:08:49.

Uchwała Nr XL/272/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 września 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska przy ul. Targowej (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.3511)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-09-30 14:32:23 | Data modyfikacji: 2014-12-01 14:07:22.

Uchwała Nr XL/271/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-09-30 14:27:30 | Data modyfikacji: 2014-09-30 14:28:18.

Uchwała Nr XL/270/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-09-30 14:30:04 | Data modyfikacji: 2014-09-30 14:30:40.

Uchwała Nr XL/269/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2014 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-09-30 14:24:21 | Data modyfikacji: 2014-09-30 14:24:46.

Uchwała Nr XL/268/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2014 – 2020

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-09-30 13:27:51 | Data modyfikacji: 2014-09-30 13:30:59.

Uchwała Nr XXXIX/267/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska przy ul. Targowej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-07-29 14:31:45.

Uchwała Nr XXXIX/266/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Wietrzychowice” w Wietrzychowicach i Gaju, gmina Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-07-29 14:30:31 | Data modyfikacji: 2014-09-04 09:37:06.

Uchwała Nr XXXIX/265/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie przystąpienia do Obszaru Rozwoju Społeczno – gospodarczego Powiatu Włocławskiego i współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz jego rozwoju

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-07-29 14:28:22.

Uchwała Nr XXXIX/264/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 lipca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2014 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-07-29 14:26:55 | Data modyfikacji: 2014-07-29 14:28:52.

Uchwała Nr XXXIX/263/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Izbica Kujawska o przepustowości od 400 m3/d – 500 m3/d na terenie działki oznaczonej nr ew. 343/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Kazimierowo gm. Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-07-29 14:25:00.

Uchwała Nr XXXIX/262/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2014 – 2020

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-07-29 14:18:55.

Uchwała Nr XXXVIII/261/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.2194). Uchwała utraciła moc z dniem 11 lipca 2016 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:32:59 | Data modyfikacji: 2017-02-09 12:56:05.

Uchwała Nr XXXVIII/260/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Świszewy wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:31:49 | Data modyfikacji: 2014-07-08 09:04:27.

Uchwała Nr XXXVIII/259/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2014 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:25:44 | Data modyfikacji: 2014-07-08 09:04:40.

Uchwała Nr XXXVIII/258/14 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2014 – 2020

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2014-07-03 14:24:17 | Data modyfikacji: 2014-07-08 09:04:55.

Uchwała Nr XXXVII/257/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-05-27 09:15:35.

Uchwała Nr XXXVII/256/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2014 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-05-27 09:04:46.

Uchwała Nr XXXVII/255/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2014 – 2020.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-05-27 09:02:37 | Data modyfikacji: 2014-06-05 14:01:20.

Uchwała Nr XXXVII/254/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-05-27 08:59:20 | Data modyfikacji: 2014-05-27 08:59:54.

Uchwała Nr XXXVII/253/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2013 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-05-27 08:56:29.

Uchwała Nr XXXVI/252/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.1470). Uchwała utraciła moc z dniem 13 kwietnia 2016 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2014-05-05 15:24:57 | Data modyfikacji: 2017-02-09 12:54:56.

Uchwała Nr XXXVI/251/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.1670)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-05-05 15:22:05 | Data modyfikacji: 2014-06-05 14:05:34.

Uchwała Nr XXXV/250/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:15:30.

Uchwała Nr XXXV/249/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:14:32.

Uchwała Nr XXXV/248/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:10:49 | Data modyfikacji: 2014-04-04 10:11:11.

Uchwała Nr XXXV/247/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:09:48.

Uchwała Nr XXXV/246/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno – Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:08:37.

Uchwała Nr XXXV/245/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:07:26.

Uchwała Nr XXXV/244/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2014 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:06:12.

Uchwała Nr XXXV/243/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonawstwie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:05:15.

Uchwała Nr XXXV/242/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:03:07.

Uchwała Nr XXXV/241/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wzniesienia pomnika – popiersie Fryderyka Chopina w Izbicy Kujawskiej (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.1421)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:02:06 | Data modyfikacji: 2014-04-30 08:47:41.

Uchwała Nr XXXV/240/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.1420). Uchwała utraciła moc z dniem 01 lipca 2016 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2014-04-04 10:00:52 | Data modyfikacji: 2017-02-09 11:14:17.

Uchwała Nr XXXV/239/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.1419)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:58:02 | Data modyfikacji: 2014-04-30 08:46:32.

Uchwała Nr XXXV/238/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.1418). Uchwała utraciła moc z dniem 13 kwietnia 2016 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:56:59 | Data modyfikacji: 2017-02-09 12:55:28.

Uchwała Nr XXXV/237/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Izbica Kujawska w roku 2014”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:55:51.

Uchwała Nr XXXV/236/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Izbica Kujawska przedszkolu publicznym. Uchwała utraciła moc z dniem 01 stycznia 2017 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:54:46 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:56:23.

Uchwała Nr XXXV/235/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia w 2014 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:53:00.

Uchwała Nr XXXV/234/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia w 2014 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kaplicy p.w. Św. Floriana w Pustyni (Sokołowo)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:51:48.

Uchwała Nr XXXV/233/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:50:15.

Uchwała Nr XXXV/232/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2014 – 2020

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:47:09 | Data modyfikacji: 2014-04-04 09:48:26.
Uchwała Nr XXXIV/231/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.592) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-02-25 09:09:39 | Data modyfikacji: 2014-02-25 11:06:31.
Uchwała Nr XXXIV/230/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-02-25 09:06:39 | Data modyfikacji: 2014-02-25 09:08:02.
Uchwała Nr XXXIV/229/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.602) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-02-25 08:57:35 | Data modyfikacji: 2014-02-25 11:06:22.
Uchwała Nr XXXIV/228/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Błennie (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.60) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-02-25 08:24:37 | Data modyfikacji: 2014-02-25 11:07:10.
Uchwała Nr XXXIV/227/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na dożywianie (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.568) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-02-25 08:21:38 | Data modyfikacji: 2014-02-25 11:07:20.

Uchwała Nr XXXIII/226/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2014 rok. Uchwała utraciła moc z dniem 18 grudnia 2014 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2014-01-08 11:34:49 | Data modyfikacji: 2017-02-09 12:06:51.

Uchwała Nr XXXIII/225/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2014 rok. Uchwała utraciła moc z dniem 18 grudnia 2014 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2014-01-08 11:33:29 | Data modyfikacji: 2017-02-09 12:07:14.
Uchwała Nr XXXIII/224/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na 2014 rok (Opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.223)

Uchwała cz. I

Uchwała cz. II

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 11:28:38 | Data modyfikacji: 2014-01-24 14:56:01.
Uchwała Nr XXXIII/223/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 11:24:50 | Data modyfikacji: 2014-01-08 11:25:13.
Uchwała Nr XXXIII/222/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2014 – 2020 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 11:21:52 | Data modyfikacji: 2014-01-08 11:25:54.
Uchwała Nr XXXIII/221/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 11:19:44 | Data modyfikacji: 2014-01-08 11:26:40.
Uchwała Nr XXXIII/220/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013 – 2020. pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 11:14:27 | Data modyfikacji: 2014-01-08 11:15:04.
Uchwała Nr XXXII/219/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-12-06 10:59:50.
Uchwała Nr XXXII/218/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-12-06 10:58:18.
Uchwała Nr XXXII/217/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy (Opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.4037) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-12-06 10:56:06 | Data modyfikacji: 2013-12-09 08:01:44.
Uchwała Nr XXXII/216/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-12-06 10:53:35 | Data modyfikacji: 2013-12-06 10:54:22.
Uchwała Nr XXXII/215/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013 – 2020 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-12-06 10:51:05 | Data modyfikacji: 2013-12-06 10:51:38.
Uchwała Nr XXXI/214/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnej inwestycji z Powiatem Włocławskim pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-11-15 10:32:55.
Uchwała Nr XXXI/213/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w budynkach mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-11-15 10:31:38 | Data modyfikacji: 2013-11-15 10:33:21.
Uchwała Nr XXXI/212/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013 - 2032 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-11-15 10:30:11 | Data modyfikacji: 2013-11-15 10:34:08.
Uchwała Nr XXX/211/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2013 r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Izbica Kujawska
(opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.3072) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-10-02 15:09:09 | Data modyfikacji: 2013-10-21 14:01:32.
Uchwała Nr XXX/210/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-10-02 15:07:35 | Data modyfikacji: 2013-10-02 15:10:58.
Uchwała Nr XXX/209/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013 – 2020 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-10-02 15:05:14 | Data modyfikacji: 2013-10-02 15:11:34.
Uchwała Nr XXX/208/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zakupu ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-10-02 15:03:40.
Uchwała Nr XXIX/207/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 6 września 2013 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.3071) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-09-10 14:58:46 | Data modyfikacji: 2013-10-21 14:03:15.
Uchwała Nr XXIX/206/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 6 września 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.3098) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-09-10 14:57:36 | Data modyfikacji: 2013-10-21 14:02:32.
Uchwała Nr XXVIII/205/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.2854)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-09-02 11:19:30 | Data modyfikacji: 2013-09-23 13:55:26.
Uchwała Nr XXVIII/204/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.2893) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-09-02 11:18:23 | Data modyfikacji: 2013-09-30 13:53:02.
Uchwała Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.2853)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-09-02 11:16:28 | Data modyfikacji: 2013-09-23 13:55:39.
Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-09-02 11:14:50 | Data modyfikacji: 2013-09-16 14:05:05.
Uchwała Nr XXVIII/201/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013 – 2020 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-09-02 11:13:17.
Uchwała Nr XXVIII/200/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej w WFOŚ i GW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i sieciową przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej oraz przekładka(wymiana) sieci wodociągowej z rur AC na PVC zlokalizowanych w ulicy Cmentarnej, Zielonej w Izbicy Kujawskiej działki Nr 734, 621, 716. pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-09-02 11:11:57.
Uchwała Nr XXVII/199/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.2639)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-08-05 09:42:07 | Data modyfikacji: 2013-08-19 12:50:07.
Uchwała Nr XXVII/198/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.2638) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-08-05 09:38:08 | Data modyfikacji: 2013-08-19 12:50:44.
Uchwała Nr XXVI/197/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Błennie gmina Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 08:32:30.
Uchwała Nr XXVI/196/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Błennie pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 08:30:43.
Uchwała Nr XXVI/195/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lipca 2013 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-17 08:27:48.
Uchwała Nr XXV/194/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-02 11:14:01.
Uchwała Nr XXV/193/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i sieciową przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na działkach nr 621, 716, 734 w m. Izbica Kujawska w ul. Zielonej i Cmentarnej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-02 11:12:37.
Uchwała Nr XXV/192/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2013 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-02 11:09:02.
Uchwała Nr XXV/191/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013 – 2020 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-07-02 11:06:28 | Data modyfikacji: 2013-07-02 11:09:38.
Uchwała Nr XXIV/190/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Hali Sportowej przy Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.2305) pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2013-05-20 14:57:48 | Data modyfikacji: 2013-09-10 09:35:28.
Uchwała Nr XXIV/189/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie przyznania diety dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-20 14:56:09.
Uchwała Nr XXIV/188/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-20 14:52:29 | Data modyfikacji: 2013-05-20 14:52:49.
Uchwała Nr XXIV/187/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013–2020 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-20 14:50:36 | Data modyfikacji: 2013-05-20 14:53:47.
Uchwała Nr XXIV/186/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-20 14:47:11 | Data modyfikacji: 2013-05-20 14:47:55.
Uchwała Nr XXIV/185/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2012 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-05-20 14:40:24.
Uchwała Nr XXIII/184/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania skarbnika Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-04-05 10:20:47.
Uchwała Nr XXIII/183/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie odwołania skarbnika Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-04-05 10:19:48.
Uchwała Nr XXIII/182/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-04-05 10:18:38.
Uchwała Nr XXIII/181/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1712) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-04-05 10:17:42 | Data modyfikacji: 2013-08-19 12:52:29.
Uchwała Nr XXIII/180/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1614) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-04-05 10:15:48 | Data modyfikacji: 2013-08-19 12:56:17.
Uchwała Nr XXIII/179/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1613) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-04-05 10:12:40 | Data modyfikacji: 2013-08-19 12:54:49.
Uchwała Nr XXIII/178/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-04-05 10:09:26 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:13:02.
Uchwała Nr XXIII/177/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-04-05 10:08:23 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:13:41.
Uchwała Nr XXIII/176/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013–2020 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-04-05 10:06:56 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:14:11.
Uchwała Nr XXII/175/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-19 07:55:37.
Uchwała Nr XXII/174/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-19 07:54:33.
Uchwała Nr XXII/173/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-19 07:53:03.
Uchwała Nr XXII/172/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-19 07:52:03 | Data modyfikacji: 2013-03-19 07:53:24.
Uchwała Nr XXII/171/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno – Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-19 07:51:04.
Uchwała Nr XXII/170/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-19 07:49:30.
Uchwała Nr XXII/169/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2013 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-18 11:54:02 | Data modyfikacji: 2013-03-18 11:54:24.
Uchwała Nr XXII/168/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1667) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-05 13:00:33 | Data modyfikacji: 2013-08-19 12:53:48.
Uchwała Nr XXII/167/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Błennie (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1711) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:59:28 | Data modyfikacji: 2013-08-19 12:53:02.
Uchwała Nr XXII/166/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej  (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1631) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:58:42 | Data modyfikacji: 2013-08-19 12:54:16.
Uchwała Nr XXII/165/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Izbica Kujawska w roku 2013”  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:57:56.
Uchwała Nr XXII/164/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1114)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:57:07 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:15:49.
Uchwała Nr XXII/163/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1113)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:56:05 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:16:13.
Uchwała Nr XXII/162/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1112)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:53:49 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:16:23.
Uchwała Nr XXII/161/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1111)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:51:37 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:16:49.

Uchwała Nr XXII/160/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1110, tekst jednolity DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2015.1475)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:46:56 | Data modyfikacji: 2015-05-07 15:27:04.

Uchwała Nr XXII/159/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1109). Uchwała utraciła moc z dniem 12 marca 2015 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:45:46 | Data modyfikacji: 2017-02-09 12:57:23.
Uchwała Nr XXII/158/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska (opublikowana: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1108)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:43:06 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:17:23.
Uchwała Nr XXII/157/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:42:04.
Uchwała Nr XXII/156/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013–2020 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:40:08.
Uchwała Nr XXI/155/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sokołowo na lata 2012-2020” pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 09:47:42.
Uchwała Nr XXI/154/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 09:46:30.
Uchwała Nr XXI/153/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2013 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 09:43:25.
Uchwała Nr XXI/152/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2013 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 09:40:49.
Uchwała Nr XXI/151/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.745)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 09:40:06 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:18:01.
Uchwała Nr XXI/150/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 09:38:58.
Uchwała Nr XXI/149/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 09:37:37 | Data modyfikacji: 2013-01-04 09:51:38.
Uchwała Nr XXI/148/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2007-2013 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 09:35:02.
Uchwała Nr XXI/147/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 15:13:06 | Data modyfikacji: 2013-01-04 15:14:48.
Uchwała Nr XXI/146/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr XII/82/11 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011–2017 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-01-04 09:16:17.

Uchwała Nr XX/145/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020 (zmieniono załącznik Uchwałą Nr 110/16 z dnia 14 kwietnia 2016 roku).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2012-12-21 10:33:39 | Data modyfikacji: 2017-02-14 09:23:33.
Uchwała Nr XX/144/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie i Miastu Izbica Kujawska oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania ulg (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.777)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-21 10:28:54 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:18:33.
Uchwała Nr XX/143/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu niebędącemu przedsiębiorcą pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-21 10:24:06.
Uchwała Nr XX/142/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-12-21 10:21:11.
Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-11-28 12:30:28.

Uchwała Nr XIX/140/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.3191). Uchwała utraciła moc z dniem 30 grudnia 2015 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2012-11-28 14:38:02 | Data modyfikacji: 2017-02-09 12:56:47.
Uchwała Nr XIX/139/12 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.3190)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-11-28 12:29:38 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:19:47.

Uchwała Nr XIX/138/12 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.3189). Uchwała utraciła moc z dniem 01 stycznia 2016 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2012-11-28 12:28:38 | Data modyfikacji: 2017-02-09 11:37:45.

Uchwała Nr XIX/137/12 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.3188). Uchwała utraciła moc z dniem 01 stycznia 2016 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2012-11-28 12:27:43 | Data modyfikacji: 2017-02-09 11:37:14.
Uchwała Nr XIX/136/12 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-11-28 12:23:39 | Data modyfikacji: 2012-11-28 12:24:24.
Uchwała Nr XIX/135/12 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-11-28 12:22:35.
Uchwała Nr XVIII/134/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Izbica Kujawska dotyczących „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020” pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-11-06 14:54:29 | Data modyfikacji: 2012-11-26 12:02:45.
Uchwała Nr XVIII/133/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego, będącego własnością Gminy i Miasta Izbica Kujawska oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.3554)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-11-06 14:52:48 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:20:35.
Uchwała Nr XVIII/132/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-11-06 14:51:59.

Uchwała Nr XVIII/131/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Parku Kulturowego Wietrzychowice w Wietrzychowicach i Gaju, gmina Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-11-06 14:49:00 | Data modyfikacji: 2015-01-29 09:43:20.
Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2012 roku w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Izbica Kujawska w roku 2012” pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-11-06 14:47:09 | Data modyfikacji: 2012-11-06 14:55:20.
Uchwała Nr XVIII/129/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2012 roku w sprawie obwodów głosowania (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.2785)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-11-06 14:46:16 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:21:13.
Uchwała Nr XVIII/128/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-11-06 14:44:15 | Data modyfikacji: 2012-11-07 08:00:38.
Uchwała Nr XVIII/127/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2012 roku w sprawie udzielenia w 2012 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kaplicy p.w. Św. Floriana w Pustyni (Sokołowo) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-11-06 14:34:10.
Uchwała Nr XVII/126/2012 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sokołowo na lata 2012-2020” pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-10-01 09:28:58.
Uchwała Nr XVII/125/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Długie na lata 2012-2020” pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-10-01 09:27:50.
Uchwała Nr XVII/124/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.2688)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-10-01 09:26:47 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:22:36.
Uchwała Nr XVII/123/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012 roku w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych pn. „Moje Boisko-Orlik 2012”, zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.2687)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-10-01 09:25:50 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:22:57.
Uchwała Nr XVII/122/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.2174)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-10-01 09:23:51 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:23:08.
Uchwała Nr XVII/121/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-10-01 09:21:26.
Uchwała Nr XVII/120/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr XII/82/11 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011–2017  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-10-01 09:20:08 | Data modyfikacji: 2013-01-04 09:17:54.
Uchwała Nr XVII/119/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012 roku w sprawie okręgów wyborczych (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.2300)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-09-28 12:01:22 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:23:26.
Uchwała Nr XVI/118/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie stanowiska dotyczącego zamiaru likwidacji Posterunku Policji w Izbicy Kujawskiej. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-09-14 10:09:28 | Data modyfikacji: 2012-09-14 10:12:51.
Uchwała Nr XV/117/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-07-23 12:50:43.
Uchwała Nr XV/116/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości płynnych i stałych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-07-23 12:49:37.
Uchwała Nr XV/115/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 lipca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-07-23 13:53:59.
Uchwała Nr XIV/114/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Błennej pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:16:58 | Data modyfikacji: 2013-03-22 10:07:16.
Uchwała Nr XIV/113/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1456)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:14:51 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:23:46.
Uchwała Nr XIV/112/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:13:34.
Uchwała Nr XIV/111/12 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu niebędącemu przedsiębiorcą pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:12:13.
Uchwała Nr XIV/110/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie uchylenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Izbica Kujawska w roku 2012” pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:11:09.
Uchwała Nr XIV/109/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze Gminy i Miasta Izbica Kujawska (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1455)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:09:38 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:25:44.
Uchwała Nr XIV/108/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:08:02.
Uchwała Nr XIV/107/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/11 RGiM Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011-2017 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:04:46.
Uchwała Nr XIV/106/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2007 – 2013 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:01:33 | Data modyfikacji: 2012-05-17 09:18:31.
Uchwała Nr XIV/105/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:00:12.
Uchwała Nr XIV/104/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2011 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 08:58:39.
Uchwała Nr XIII/103/12 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska - uchwała unieważniona pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-04-11 08:06:49 | Data modyfikacji: 2013-03-22 10:04:44.
Uchwała Nr XIII/102/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-11 08:05:50.
Uchwała Nr XIII/101/12 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-11 08:04:45.
Uchwała Nr XIII/100/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno – Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-11 08:03:37.
Uchwała Nr XIII/99/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-11 08:00:58.
Uchwała Nr XIII/98/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-11 07:59:16.
Uchwała Nr XIII/97/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-11 07:52:52.
Uchwała Nr XIII/96/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 mara 2012 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2012 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-11 07:48:11.
Uchwała Nr XIII/95/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej w miejscowości Świszewy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-06 12:59:43.
Uchwała Nr XIII/94/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-06 12:58:09.
Uchwała Nr XIII/93/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2012 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-06 12:55:52.
Uchwała Nr XIII/92/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Izbica Kujawska na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”

Uchwała

Program Ochrony Środowiska dla gminy Izbica Kujawska na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019

Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-06 12:50:20.
Uchwała Nr XIII/91/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Izbica Kujawska w roku 2012” pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:11:12.
Uchwała Nr XIII/90/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Izbica Kujawska a Miastem Włocławek pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:07:49.
Uchwała Nr XIII/89/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:03:48 | Data modyfikacji: 2012-04-06 11:06:14.
Uchwała Nr XIII/88/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:01:37 | Data modyfikacji: 2012-04-06 11:05:52.
Uchwała Nr XIII/87/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/82/11 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011-2017  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-04-06 10:59:23 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:24:30.
Uchwała Nr XII/86/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbica Kujawska (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.380) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-01-04 13:30:11 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:26:23.
Uchwała Nr XII/85/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Świszewach pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-01-04 13:25:11 | Data modyfikacji: 2012-01-04 13:27:32.
Uchwała Nr XII/84/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.267) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-01-04 13:21:04 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:27:43.
Uchwała Nr XII/83/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-01-04 13:15:19.
Uchwała Nr XII/82/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska
na lata 2011–2017 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-01-04 13:13:09.
Uchwała Nr XII/81/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-01-04 13:10:31.
Uchwała Nr XI/80/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu w budynku mieszkalnym wraz z udziałem w gruncie oraz nieruchomościami przynależnymi pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-12-12 08:23:32.
Uchwała Nr XI/79/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-12-12 08:22:12.
Uchwała Nr XI/78/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-12-12 08:20:28.
Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Żwirki i Wigury pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:10:35.
Uchwała Nr X/76/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie wieloletniego programu oraz form współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:07:25.
Uchwała Nr X/75/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:05:42.
Uchwała Nr X/74/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy i miasta Izbica Kujawska i zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.310.3365) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:04:07 | Data modyfikacji: 2013-03-26 08:30:01.
Uchwała Nr X/73/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kaplicy p.w. Św. Floriana w Pustyni (Sokołowo) pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-11-28 11:02:15.
Uchwała Nr X/72/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.290.3051) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-11-28 10:59:56 | Data modyfikacji: 2013-03-26 09:26:22.
Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.290.3050) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-11-28 10:57:31 | Data modyfikacji: 2013-03-26 09:27:23.
Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.290.3049) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-11-28 10:54:23 | Data modyfikacji: 2013-03-26 09:28:58.
Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.298.3266) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-11-28 10:49:40 | Data modyfikacji: 2013-03-26 09:25:41.
Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-12-06 15:31:49.
Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
i Miasta Izbica Kujawska na lata 2007 – 2013 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-11-28 10:45:18 | Data modyfikacji: 2011-11-28 10:50:45.
Uchwała Nr IX/66/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.230.2106) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-09-20 10:27:11 | Data modyfikacji: 2013-03-26 09:29:55.

Uchwała Nr IX/65/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (opublikowano:  DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.230.2105, tekst jednolity: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2014.602)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2011-09-20 10:24:43 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:32:28.
Uchwała Nr IX/64/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-09-20 10:21:37 | Data modyfikacji: 2011-09-20 10:22:36.
Uchwała Nr IX/63/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-09-20 10:14:24 | Data modyfikacji: 2011-09-20 10:56:35.
Uchwała Nr IX/62/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011–2017. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-09-20 10:04:25.
Uchwała Nr IX/61/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-09-20 10:00:53 | Data modyfikacji: 2011-09-20 10:01:49.
Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.222.2065) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-08-23 10:54:38 | Data modyfikacji: 2013-03-26 09:31:19.
Uchwała Nr VIII/59/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.230.2104) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-08-23 10:53:06 | Data modyfikacji: 2013-03-26 09:31:53.
Uchwała Nr VIII/58/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie regulaminu korzystania z zespołu pomostów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Długie nad jeziorem Długie (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.222.2064)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-08-23 10:51:06 | Data modyfikacji: 2013-03-26 11:17:55.
Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Izbica Kujawska (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.222.2063) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-08-23 10:47:11 | Data modyfikacji: 2013-03-26 09:34:47.
Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.222.2062) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-08-23 10:44:07 | Data modyfikacji: 2013-03-26 09:35:24.
Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy i Miasta Izbica Kujawska na rzecz jej użytkownika wieczystego. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-08-23 10:42:15.
Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i odprowadzanie ścieków. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-08-23 10:38:21.
Uchwała Nr VIII/53/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 08 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-08-23 10:36:43.
Uchwała NR VII/52/11 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbica Kujawska, wykraczające poza podstawę programową (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.182.1636) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:44:03 | Data modyfikacji: 2013-03-26 11:18:49.
Uchwała Nr VII/51/11 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:42:30.
Uchwała Nr VII/50/11 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.182.1635) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:41:00 | Data modyfikacji: 2013-03-26 11:19:29.
Uchwała Nr VII/49/11 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:39:35.
Uchwała Nr VII/48/11 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę Nr VI/37/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:37:55.
Uchwała Nr VII/47/11 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetowej Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:36:08.
Uchwała Nr VII/46/11 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji Budżetowej Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:33:28.
Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:31:40.
Uchwała Nr VII/44/11 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2007 – 2013 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:29:14.
Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-07-04 10:43:36.
Uchwala Nr VII/42/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011-2017 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-07-04 10:38:35.
Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:25:04 | Data modyfikacji: 2011-07-04 09:26:23.
Uchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2010 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-07-04 09:03:01.
Uchwała Nr VI/39/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zwoływania, trybu pracy, podejmowania uchwał Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej.  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 11:36:51 | Data modyfikacji: 2011-11-28 11:12:22.
Uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Plac Wolności  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 11:35:33 | Data modyfikacji: 2011-11-28 11:12:40.
Uchwała Nr VI/37/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 5 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska - uchylona uchwałą Nr VII/48/11 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 11:34:15 | Data modyfikacji: 2012-05-11 09:22:53.
Uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości płynnych i stałych  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 11:31:59 | Data modyfikacji: 2011-11-28 11:13:06.
Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 11:26:25 | Data modyfikacji: 2011-11-28 11:13:19.
Uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy i miasta Izbica Kujawska z dnia 5 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2007 – 2013 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 11:20:32.
Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy i miasta Izbica Kujawska z dnia 5 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na 2011 rok  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 11:18:17 | Data modyfikacji: 2011-04-20 11:28:50.
Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy i miasta Izbica Kujawska z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011 - 2017 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 11:13:27.
Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.89.664) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-02-07 11:47:36 | Data modyfikacji: 2013-03-26 11:20:51.
Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-02-07 11:45:18 | Data modyfikacji: 2011-02-07 11:48:28.

Uchwała Nr V/29/11 Rada Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej. Uchwała utraciła moc z dniem 11 marca 2015 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2011-02-07 11:43:21 | Data modyfikacji: 2017-02-09 12:05:14.
Uchwała Nr V/28/11 Rada Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu w budynku mieszkalnym wraz z ułamkową częścią gruntu. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-02-07 11:40:58.
Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysów, Rad Sołeckich, Rady Osiedlowej, Zarządu Rady Osiedlowej i Przewodniczącego Rady Osiedlowej. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-02-07 11:35:05.
Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-02-07 11:32:24 | Data modyfikacji: 2011-02-07 11:32:51.
Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2011 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-02-07 11:24:04.
Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2011 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-02-07 11:16:49.
Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.89.663)

Załącznik Nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 2 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 Uchwała

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-02-07 11:11:40 | Data modyfikacji: 2013-03-26 11:20:11.
Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.61.422) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-02-07 09:42:42 | Data modyfikacji: 2013-03-26 11:22:11.
Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.89.662) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-02-07 09:40:12 | Data modyfikacji: 2013-03-26 11:21:37.
Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-02-08 12:25:30.
Uchwala NR IV/19/10 Rady Gminy i Miasta W Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2011 rok. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-01-13 11:35:27.
Uchwala Nr IV/18/10 Rady Gminy i Miasta W Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu oraz form współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-01-13 11:34:21.
Uchwala Nr IV/17/10 Rady Gminy i Miasta W Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Izbica Kujawska (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.31.224)  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-01-13 11:32:51 | Data modyfikacji: 2013-03-26 11:49:32.
Uchwała Nr IV/16/10 Rady Gminy i i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2010 roku zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-01-13 11:27:07.
Uchwała Nr IV/15/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.31.223) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-01-13 09:43:55 | Data modyfikacji: 2013-03-26 11:52:31.
Uchwala NR IV/14/10 Rady Gminy i Miasta W Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku W sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:13:58.
Uchwała Nr IV/13/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2011-2017.  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-01-13 09:31:11.
Uchwała Nr IV/12/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2007 – 2013 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 15:02:14.
Uchwała Nr IV/11/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-01-13 09:26:40.
Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-01-12 14:59:32.

Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia ryczałtowych diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska, Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczącego i członków stałych komisji rady. Uchwała utraciła moc z dniem 18 grudnia 2014 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2010-12-16 09:45:12 | Data modyfikacji: 2017-02-09 12:06:12.
Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2010.204.2839) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2010-12-16 09:43:48 | Data modyfikacji: 2013-03-26 11:53:05.

Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska. Uchwała utraciła moc z dniem 09 grudnia 2014 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2010-12-16 09:41:37 | Data modyfikacji: 2017-02-09 12:05:48.
Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-12-16 09:39:12.
Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska i wyboru Przewodniczącego Komisji pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-12-16 09:37:41.
Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-12-16 09:35:44.
Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego rady gminy i miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-12-16 09:33:39.
Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-12-16 09:31:47.
Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-12-16 09:29:40 | Data modyfikacji: 2012-04-11 07:48:36.
Data wprowadzenia: 2010-12-16 09:29:40
Data modyfikacji: 2012-04-11 07:48:36
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska