Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -
Stanowisko ds zagospodarowania przestrzennego i
budownictwa

Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32

Stanowisko ds zagospodarowania przestrzennego i budownictwa

1. wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe co najmniej na jednym z kierunków: gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka, budownictwo ogólne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
c) ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
f) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

2. wymagania dodatkowe:
a) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
b) Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym
c) Znajomość Instrukcji kancelaryjnej dla gmin
d) Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
e) Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
f) Znajomość Prawa Zamówień Publicznych
g) Znajomość ustawy Prawo Budowlane
h) Znajomość systemów operacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku pracy(Windows)
i) mile widziane doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących zajmowanego stanowiska


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy i miasta;
2) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie zaświadczeń, odpisów i wyrysów;
3) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
4) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i miasta i przygotowywanie wyników tej oceny;
5) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
6) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
7) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
8) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
9) rejestrowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
10) przygotowywanie i realizacja inwestycji, w tym oświetlenie ulic, dróg, placów;
11) przygotowywanie materiałów do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
12) nadzór nad inwestycjami w zakresie infrastruktury technicznej, w tym uzbrojenia terenu pod budownictwo;
13) ewidencja inwestycji;
14) uzgadnianie zakresu remontów, pomoc merytoryczna przy organizacji przetargów i nadzór nad ich wykonaniem.
15) przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń Burmistrza oraz materiałów niezbędnych dla prac komisji rady, a także materiałów niezbędnych do projektu budżetu oraz materiałów do sprawozdań i informacji z wykonania budżetu;
16) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w przedmiocie realizacji powierzonych zadań;
17) pomoc jednostkom pomocniczym gminy w wykonywaniu ich zadań;
18) podejmowanie czynności organizatorskich zmierzających do prawidłowej i terminowej realizacji zadań, w tym przygotowywanie projektów dokumentów w sprawach zamówień publicznych dotyczących powierzonych do realizacji zadań (projektów ogłoszeń z zachowaniem zasad obowiązku publikacji w stosownym trybie) i uzgadnianie ich ze stanowiskiem pracy właściwym do spraw zamówień publicznych i radcą prawnym;
19) zatwierdzanie pod względem merytorycznym do zapłaty rachunków dotyczących realizowanych zadań zgodnie z zarządzeniem Burmistrza w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów;
20) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
21)przygotowywanie materiałów do udostępniania informacji publicznej, w tym na nośnikach elektronicznych do Biuletynu Informacji Publicznej;
22)sporządzanie czystopisów pism;
23)przestrzeganie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów;
24)postępowanie z aktami zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych oraz właściwe przechowywanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania;
25)współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie realizacji zadań;
26)doskonalenie zawodowe, samokształcenie, usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;
27)pełnienie zastępstwa kierownika referatu;
28)informowanie Burmistrza o stwierdzonych wszelkich nieprawidłowościach, bądź innych niepokojących symptomach mogących mieć wpływ na realizację powierzonych zadań;
29) przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i przepisów wewnętrznych Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków;
30) przestrzeganie Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu;
31) postępowanie z aktami zgodnie z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej;
32) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza, Zastępcy Burmistrza , Sekretarza i Kierownika Referatu.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

5. Warunki pracy na danym stanowisku: stanowisko pracy wyposażone w komputer, pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony, po upływie, którego istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony. Nie jest narażona na występowanie szkodliwych i uciążliwych warunków pracy, bezpośredni kontakt z klientami, oprócz pracy biurowej występują również wyjazdy i praca w terenie, praca w budynku piętrowym na piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).

6.Wymagane dokumenty:
a. List motywacyjny,
b. Curriculum vitae,
c. Oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)
d. Kserokopie świadectw pracy,
e. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
g. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
h. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,
i. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
k. Oryginał kwestionariusza osobowego,
l. Kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds zagospodarowania przestrzennego i budownictwa” proszę składać osobiście w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w terminie do dnia 6 czerwca 2014 roku do godz. 15.30, w pok. Nr 15 lub listownie na podany powyżej adres, przy czym decyduje data wpływu do urzędu.
Dokumenty, które wpłyną po podanym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikowani zostaną do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze(w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póżniejszymi zmianami) i Zarządzenie nr 118/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 czerwca 2009 roku.

BURMISTRZ

Marek Śledziński

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-05-26 13:26:20.
Data wprowadzenia: 2014-05-26 13:26:20
Opublikowane przez: Beata Kubiak
« powrót