Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy

Nabór na stanowisko animatora -"Moje boisko ORLIK
2012"

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ogłasza nabór na stanowisko animatora -"Moje boisko ORLIK 2012"
Zatrudnienie na  podstawie umowy zlecenia na okres od 1 marca do 30 listopada 2015 roku.

Dyrektor zastrzega sobie prawo unieważniania naboru w sytuacji nie otrzymania dofinansowania od Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Animatorem zgodnie z założeniami projektu może być osoba która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia-zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, do organizowania i prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych.

Celami projektu „Animator–Moje Boisko Orlik 2012” są:
1) upowszechnianie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, a także innych grup wiekowych i społecznych, w szczególności osób niepełnosprawnych i rodzin;
2) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;
3) stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych;
4) przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć;
5) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;
6) przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnymi zubożałym;
7) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko –Orlik 2012”;
8) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie animatorów, równorzędnej do przekazanej ze środków MSiT kwoty dofinansowania, przez cały okres trwania zadania;
9) rozwój i promocja wolontariatu sportowego;
10) rozszerzenie funkcjonalności obiektów Orlik z uwzględnieniem takich funkcji jak: animacja społeczna, integracja lokalnej społeczności, w tym solidarność międzypokoleniowa, profilaktyka zdrowotna i społeczna obywateli;
11) inicjowanie ogólnopolskich i lokalnych programów współpracy z polskimi związkami sportowymi oraz grupami sportowymi w celu wyszukiwania młodych talentów sportowych.

Zadania Animatorów/Animatorek
1) organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniający powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii);
2) organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla jednej wybranej grupy priorytetowej (przedszkolaki, dziewczęta, rodziny, kobiety, osoby niepełnosprawne, seniorzy
3) przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia;
4) zaangażowanie wolontariuszy i wolontariuszek w działania na Orliku;
5) przeprowadzenie testów dla użytkowników Orlików;
6) współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych;
7) współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;
8) angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki;
9) ukończenie przynajmniej jednego kursu e-learningowego spośród kursów udostępnianych w portalu www.naszorlik.pl

Osoby zainteresowane  prosimy o składanie podań, CV oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia na adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Tymieniecka 1 w terminie do dnia 9 lutego  2015 r. do godz. 15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-54) 286 50 36.

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 14:51:36.
Data wprowadzenia: 2015-02-04 14:51:36
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót