Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy

Nabór na stanowisko głównego księgowego

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Izbicy Kujawskiej

 

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Izbicy Kujawskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

główny księgowy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół

 

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Izbicy Kujawskiej

ul. Marszałka Piłsudskiego 32

87-865 Izbica Kujawska

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół.

Wymiar czasu pracy: pełen etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 

III. Warunki udziału w konkursie:

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) głównym księgowym może być osoba która:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

2. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,

3. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,

4. umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz,

5. umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Exel, Word, Płatnik, programy finansowo-księgowe, programy płacowe).

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1. prowadzenie rachunkowości placówek oświatowych i zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków,

3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym placówek oświatowych,

4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w placówkach oświatowych,

5. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych przy przygotowywaniu projektów budżetów oraz harmonogramów wydatków,

6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierowników jednostek,

7. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków w placówkach oświatowych i zespole,

8. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

9. nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,

10. prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku placówek oświatowych i zespołu,

11. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

12. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, należyte przechowywanie
i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,

13. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz numerem telefonu,

3. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),

4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5. kopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,

6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7. oświadczenie o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,

8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,

9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

10. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

11. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,

12. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2012 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1202 ze zm.)

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pok. nr 20, 87-865 Izbica Kujawska lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu dokumentów) w terminie do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 15:00 z dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównego księgowego ZEASZ w Izbicy Kujawskiej". Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Inne informacje:

1. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (54) 2865 009, kom. 693 409 347.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izbica Kujawska oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej.

 

                                                                                                 Kierownik

Izbica Kujawska, 19.05.2015 r.                                                 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

                                                                                                 w Izbicy Kujawskiej

                                                                                                 Henryk Krzyżanowicz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-05-20 08:47:12 | Data modyfikacji: 2015-05-20 08:52:06.
Data wprowadzenia: 2015-05-20 08:47:12
Data modyfikacji: 2015-05-20 08:52:06
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót