Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy

Nabór na stanowisko Kierownika Referatu
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji
Działalności Gospodarczej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32

Stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji działalności Gospodarczej

1. wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe administracyjne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
c) ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
f) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

2. wymagania dodatkowe:
a) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
b) Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym
c) Znajomość Instrukcji kancelaryjnej dla gmin
d) Znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
e) Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
f) Znajomość Prawa Zamówień Publicznych
g) Znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska
h) Znajomość ustawy o odpadach
i) Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
j) Znajomość Ordynacji podatkowej
k) znajomość systemów operacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku pracy(Windows)

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Kierowanie pracą Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności dotyczących:
1) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych;
2) ochrony zwierząt;
3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
4) określania cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi;
5) ustaleniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych;
6)) nadzoru nad targami i targowiskami;
7) odbioru padłych zwierząt;
8) ewidencji przedsiębiorców;
9) prowadzenie rejestru i przygotowywanie dokumentów związanych z rejestracją psów ras niebezpiecznych;
10) współpraca z Urzędem Statystycznym, Stacją Ochrony Roślin oraz Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa;
11) realizacja innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

5. Warunki pracy na danym stanowisku: stanowisko pracy wyposażone w komputer, pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony, po upływie, którego istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

6.Wymagane dokumenty:
a. List motywacyjny,
b. Curriculum vitae,
c. Oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz.1202)
d. Kserokopie świadectw pracy,
e. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
g. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
h. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,
i. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
k. Oryginał kwestionariusza osobowego,
l. Kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty z dopiskiem „stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji działalności Gospodarczej” proszę składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w terminie do dnia 5 października 2015 roku do godz. 15.30, w pok. Nr 15 lub listownie na podany powyżej adres, przy czym decyduje data wpływu do urzędu.
Dokumenty, które wpłyną po podanym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikowani zostaną do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze(w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202) i Zarządzenie nr 118/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 czerwca 2009 roku.

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

Marek Dorabiała

 

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-09-23 11:38:19.
Data wprowadzenia: 2015-09-23 11:38:19
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót