Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej
ul. Tymieniecka 1, 87-865 Izbica Kujawska


Podstawa prawna: art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz.U. Z 2015r, poz. 2156 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2010r.Nr 60, poz.373 z późn. zm.).
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.2009r., Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.).

1. Oferty osób przystępujących do konkursu zawierają:

a)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w lit. c;
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2013r., poz.168);
j) oświadczenie, o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 –1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2013r., poz.1388 z późn. zm.);
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2014r., poz. 191) lub w przypadku nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012r, poz. 572 z późn. zm.);
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015r., poz. 2135 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

2. Sposób i termin składania ofert.

a) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie składają komplet dokumentów w zaklejonej kopercie, na adres: Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1w Izbicy Kujawskiej” – do Sekretariatu , pok nr 15 w terminie do dnia 8 lipca 2016r.
b) W przypadku dokumentów wysłanych pocztą na ww. adres, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty (nie data stempla pocztowego) do Urzędu Miejskiego.
c) Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.


3. Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

a) Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Izbicy Kujawskiej. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji zostaną powiadomieni indywidualnie.
b) Z przebiegu przeprowadzonego postępowania konkursowego każdy kandydat otrzyma informację o uzyskanym wyniku.
c) Niezwłocznie po przeprowadzonym konkursie informacja o wyniku konkursu będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
d) Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do konkursu, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu
o konkursie.
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu (54) 2865009 w.36.

BURMISTRZ
mgr Marek Dorabiała

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:46:04 | Data modyfikacji: 2016-06-23 11:25:27.
Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:46:04
Data modyfikacji: 2016-06-23 11:25:27
Opublikowane przez: Izabela Nadolona
« powrót