Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy

Nabór - opiekunka w Ośrodku Pomocy Społecznej

Izbica Kuj., dn. 20.11.2018r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
OPIEKUNKA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
ogłasza nabór na stanowisko: opiekunka w ośrodku pomocy społecznej

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska- teren gminy Izbica Kujawska

II. Określenie stanowiska :
Opiekunka ośrodku pomocy społecznej w M-GOPS w Izbicy Kujawskiej
Wymiar zatrudnienia : 1/1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo, praca terenowa. Termin rozpoczęcia pracy 3 grudnia 2018r.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym.
1. Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) posiada obywatelstwo polskie;
b) posiada wykształcenie minimum średnie;
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
f) ma nieposzlakowaną opinię;
g) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.
2. Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista;
b) podstawowa znajomość obsługi komputera;
c) preferowane posiadanie prawa jazdy kat. B i samochodu;
d) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
e) umiejętność organizowania pracy w domu klienta.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
Do zadań opiekunki środowiskowej należeć będzie w szczególności:
1. Usługi gospodarcze:
a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, ubieraniu się,
b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych artykułów w gospodarstwie domowym,
c) przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,
d) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
e) palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,
f) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
g) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.
2. Usługi pielęgnacyjne:
a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,
b) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni.
3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych usługami opiekuńczymi.

V. Wymagane dokumenty:
a) życiorys cv;
b) list motywacyjny;
c) kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
d) kserokopia świadectw pracy;
e) kwestionariusz osobowy;
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
h) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby posiadającej ustalony stopień niepełnosprawności).
i) Oświadczenie o niekaralności następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (DZ. U. z 2016r, poz. 902 z późn. zm.).”
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV muszą być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.).

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce samorządowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. miejsce pracy – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32. Siedziba Ośrodka mieści się na parterze w budynku Urzędu Miejskiego ul. Marszałka Piłsudskiego 32.
2. stanowisko pracy – stanowisko pracy związane z pracą w terenie.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pok. nr 11, 87-865 Izbica Kujawska lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu dokumentów do M-GOPS ) w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 15:00 z dopiskiem "Opiekun w M-GOPS "
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izbica Kujawska oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.


Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
Ryszarda Marciniak

 załączniki

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:30:05.
Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:30:05
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót