Wybory do Europarlamentu 2014

Informacja o wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego

INFORMACJA
o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

1. Głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zostanie przeprowadzone w dniu 25 maja 2014r.

2. Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 700 – 2100

3. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska stanowiące załącznik Nr 1 do informacji.

4. W wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyborcy Gminy i Miasta Izbica Kujawska głosują na listy kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym województwo kujawsko – pomorskie.

5. Wykaz komitetów wyborczych oraz list kandydatów na posłów, które zostały zgłoszone w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego stanowi zał. Nr 2.

6. Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy w terminie do dnia 12 maja 2014 r., głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje.
Wzór wniosku stanowi zał. Nr 3 do Informacji.
Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

7. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej w dniu 5 maja 2014 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej.
Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania, karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony do wyborcy wyłącznie do rąk własnych nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

8. Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłaszać wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej w dniu 12 maja 2014 r.
Wyborca niewidzący, na swój wniosek zgłoszony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), może otrzymać publikację Państwowej Komisji Wyborczej pn. „Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego” sporządzoną w alfabecie Braille’a.

9. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.
Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r., składając pisemny wniosek. Wzór wniosku stanowi zał. Nr 4 do Informacji.

10. Informacje o przeprowadzanych wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
w tym dotyczące osób niepełnosprawnych, będą udzielane w
- pokoju Nr 19 Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska adres ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska
w godzinach pracy urzędu 7:30 – 15:30 lub telefonicznie
Nr tel. 54 2865009 wew. 20 , Nr fax – u 54 2865009
bądź drogą elektroniczną: adres email urzad@izbicakuj.pl


                                                                                                                            Burmistrz

Izbica Kujawska, 18.04.2014r.                                                                           Marek Śledziński

 
Załączniki

Załącznik Nr 1 - Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska

Załacznik nr 2 - Wykaz komitetów wyborczych oraz list kandydatów na posłów, które zostały zgłoszone w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Załącznik Nr 3 - Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania z lokalem dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Załącznik Nr 4 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-04-18 09:26:42 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:27:12.
Data wprowadzenia: 2014-04-18 09:26:42
Data modyfikacji: 2014-04-18 09:27:12
Opublikowane przez: Beata Kubiak
« powrót