Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:08:22 | Data modyfikacji: 2021-09-22 14:13:40.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020  Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:06:59.

Projekt uchwały w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska za lata 2017-2018

Załącznik

 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-22 12:54:33 | Data modyfikacji: 2021-09-22 12:56:04.

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-22 12:53:37.

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-22 12:52:31.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Izbica Kujawska oraz  ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-14 14:58:00.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-14 14:57:07.

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbica Kujawska na rok szkolny 2021/2022.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:47:11.

Projekt uchwały w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:45:28.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawsk.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:43:41.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:41:22.

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:39:19.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:37:28.

Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej Nr 269.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:33:59 | Data modyfikacji: 2021-08-16 15:36:05.

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbica Kujawsk.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:31:38.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:28:23.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:26:25.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:14:14 | Data modyfikacji: 2021-08-16 15:14:49.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038.

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:07:23 | Data modyfikacji: 2021-08-16 15:07:45.

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica Kujawska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:03:13 | Data modyfikacji: 2021-08-16 15:03:36.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:59:34.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia szkół dla dorosłych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-06-21 09:51:45 | Data modyfikacji: 2021-09-22 14:17:38.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-21 09:39:34 | Data modyfikacji: 2021-06-21 09:39:56.

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:51:56.

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:49:10.

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:46:56.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

pobierz

pobierz

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:09:20 | Data modyfikacji: 2021-06-02 10:09:48.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038.

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:11:10 | Data modyfikacji: 2021-06-01 15:13:49.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:07:47 | Data modyfikacji: 2021-06-01 15:09:31.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:54:47.

Uchwała Nr 6/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 12 maja 2021 rokuw sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej za 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:40:32 | Data modyfikacji: 2021-06-01 14:41:07.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej z tytułu wykonania budżetu gminy w 2020 roku.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:36:13.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:19:04 | Data modyfikacji: 2021-06-01 14:19:38.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:56:29 | Data modyfikacji: 2021-06-01 13:57:21.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2020 rok wraz z rekomendacjami.

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:40:24.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:34:37.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:31:31.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:29:13.

Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:25:47.

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówkach przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:23:35.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:08:15.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz jej użytkownika wieczystego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:01:19.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:58:56.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:56:51.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:54:39.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „ KZN - Toruńskisp. z o.o.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:50:06.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:54:41.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik

Załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:52:42 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:53:11.

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie.

pobierz

Załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:36:33 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:41:32.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2021”.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:31:52 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:32:14.

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy IIIc Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:24:40 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:25:04.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2020 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz ze wskazaniem potrzeb

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:19:02 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:19:27.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:13:10 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:13:31.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:04:20 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:04:50.

Projekt uchwaływ sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 13:52:43 | Data modyfikacji: 2021-03-24 13:53:04.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 13:49:10 | Data modyfikacji: 2021-03-24 13:49:31.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

Załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 13:33:03 | Data modyfikacji: 2021-03-24 13:35:02.

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej uprawnienia do ustalenia cen opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 13:28:02 | Data modyfikacji: 2021-04-07 12:42:17.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2038

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:54:59.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:53:29.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:43:20.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:40:58.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:37:25.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:34:37 | Data modyfikacji: 2021-01-26 14:35:02.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:28:15 | Data modyfikacji: 2021-01-26 14:30:55.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:25:13.

Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:10:47 | Data modyfikacji: 2020-12-23 14:11:11.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:07:47 | Data modyfikacji: 2020-12-23 14:08:20.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2021 rok.


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:05:11.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2021 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:02:29 | Data modyfikacji: 2020-12-23 14:02:49.

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:59:53.

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:57:20.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu "Senior +" w Szczkowie i połączenia z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:55:12.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Izbica Kujawska


 

pobierz

Opis aglomeracji Izbica Kujawska

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:48:16.

Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:43:12.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Izbica Kujawskana 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:40:14.

Projekt uchawały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:35:07.

Projekt uchawały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:32:12.

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:52:46.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Preognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawskiej na lata 2021-2028

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:50:08.

Projekt uchwałyzmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:46:47.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020 - 2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:39:21.

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 09:56:12 | Data modyfikacji: 2020-12-23 09:59:23.

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 09:42:30 | Data modyfikacji: 2020-12-23 09:58:13.

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:28:52.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-11-25 14:27:54.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 9  ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-11-25 14:25:24.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica Kujawska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-11-25 14:21:12.

Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-11-25 14:12:16.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:52:59 | Data modyfikacji: 2020-09-24 09:57:46.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.


 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:51:18 | Data modyfikacji: 2020-09-24 10:00:24.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabezpieczenie dotacji na realizację Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:49:50.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:48:17 | Data modyfikacji: 2020-09-24 10:15:21.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:20:36 | Data modyfikacji: 2020-09-24 10:03:17.

Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:16:39 | Data modyfikacji: 2020-08-31 15:17:05.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:13:48 | Data modyfikacji: 2020-08-31 15:15:40.

Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:07:02 | Data modyfikacji: 2020-08-31 15:11:37.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

mapa

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:49:30.

Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:47:08.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:07:58 | Data modyfikacji: 2020-07-10 13:28:07.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 12:59:49.

Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 12:54:41.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 12:22:36.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 roku.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 15:02:29 | Data modyfikacji: 2020-05-28 15:03:56.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 15:00:01 | Data modyfikacji: 2020-05-28 15:00:49.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej” i nadania jej statutu.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:58:20 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:59:20.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:56:28 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:57:14.

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:54:28 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:55:43.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:49:00 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:53:18.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:46:48 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:47:34.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:43:58 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:45:03.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2019 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:42:04 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:42:49.

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Izbica Kujawska z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:37:46 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:40:17.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Izbicy Kujawskiej z tytułu wykonania budżetu gminy w 2019 roku.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:35:26 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:36:14.

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Izbica Kujawska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:32:41 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:33:46.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania

Projekt

Raport o stanie gminy

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:08:57.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:14:48 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:15:51.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:13:01 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:14:10.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:11:14 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:12:10.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:08:32 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:09:41.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:06:26 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:07:12.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:00:50 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:02:02.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:57:05 | Data modyfikacji: 2020-05-05 12:57:59.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2019 rok wraz z rekomendacjami

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:54:39 | Data modyfikacji: 2020-05-05 12:56:04.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:52:33 | Data modyfikacji: 2020-05-05 12:53:31.

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:50:04 | Data modyfikacji: 2020-05-05 12:51:09.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:47:53 | Data modyfikacji: 2020-05-05 12:49:09.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:45:33 | Data modyfikacji: 2020-05-05 12:46:53.

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom miejsca realizacji obowiązku szkolnego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:17:25 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:17:49.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:16:32 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:16:55.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2019 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz ze wskazaniem potrzeb.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:15:30 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:15:54.

Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w 2020 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:14:14 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:14:52.

Projekt uchwały w sprawie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023".

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:12:57 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:13:30.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:11:06 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:11:41.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:54:24 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:57:23.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:51:45 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:56:10.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:50:05 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:51:12.

Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz jej użytkowania wieczystego

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:42:54 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:49:24.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:41:08 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:42:00.

Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli do Rady Programowej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:38:10 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:39:43.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:36:24 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:37:10.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:34:18 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:35:30.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:31:28 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:32:46.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:29:01 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:32:56.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:26:49 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:28:01.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:25:12 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:26:21.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Augustynowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:11:18 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:12:18.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Błenna

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:09:18 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:10:44.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Błenna A

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:07:24 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:08:14.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Błenna B

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:06:06 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:06:57.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Chociszewo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:04:02 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:05:02.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Cieplinki

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:02:57 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:03:28.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Ciepliny

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:01:07 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:01:42.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Długie

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:59:14 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:59:47.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Gąsiorowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:55:12 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:55:35.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Grochowiska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:53:50 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:54:15.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Helenowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:52:11 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:52:39.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Józefowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:48:32 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:49:56.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Kazanki

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:45:06 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:45:32.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Kazimierowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:43:43 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:44:05.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Komorowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:41:46 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:42:45.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Mchówek

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:40:03 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:40:45.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Mieczysławowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:38:19 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:39:11.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Modzerowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:37:19 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:37:52.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Naczachowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:34:14 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:35:03.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:32:37 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:33:00.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Obałki

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:31:18 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:31:42.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Pasieka

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:29:49 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:30:16.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Skarbanowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:27:23 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:28:13.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Sokołowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:25:37 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:26:00.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Szczkówek

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:23:22 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:23:47.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Ślazewo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:21:19 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:22:19.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Śmieły

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:20:05 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:20:34.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Świętosławice

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:18:29 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:18:55.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Świszewy

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:17:03 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:17:30.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Tymień

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:14:50 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:15:39.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Wietrzychowice

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:13:30 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:13:58.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Wiszczelice

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:11:52 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:12:16.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Wólka Komorowska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:09:11 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:09:43.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Zdzisławin

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:00:45 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:04:00.

Projekt uchwały w sprawie statutu Osiedla Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 11:55:45 | Data modyfikacji: 2020-02-20 11:57:34.

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 13:07:58 | Data modyfikacji: 2020-01-03 13:13:16.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi włascicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 13:02:02 | Data modyfikacji: 2020-01-03 13:04:51.

Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:35:58.

Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:33:56 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:35:11.

Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej dotyczącego projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Modzerowskie.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:22:52 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:25:25.

Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:16:50 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:21:24.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:14:33 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:14:58.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:09:11 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:11:44.

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:06:00 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:06:47.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020-2034.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:02:07 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:03:13.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2020 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 08:59:36 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:04:27.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 08:53:34 | Data modyfikacji: 2019-12-20 08:56:34.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 08:41:20 | Data modyfikacji: 2019-12-20 08:44:13.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 08:39:00 | Data modyfikacji: 2019-12-20 08:44:01.

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:29:30.

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:22:32 | Data modyfikacji: 2019-11-21 14:24:13.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:19:13.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:07:38.

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:57:14 | Data modyfikacji: 2019-11-21 14:01:40.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:54:00.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:48:13.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:41:43 | Data modyfikacji: 2019-11-21 13:44:32.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:31:15.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:25:31.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:21:50.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:19:12.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:15:16.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:12:07.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:07:41 | Data modyfikacji: 2019-11-21 13:07:59.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-25 09:38:30 | Data modyfikacji: 2019-10-25 09:39:04.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:19:56 | Data modyfikacji: 2019-10-25 09:36:28.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:01:18.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 09:54:55 | Data modyfikacji: 2019-10-24 09:55:41.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 09:42:57 | Data modyfikacji: 2019-10-24 09:45:45.

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 09:33:35.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 12:16:44 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:28:56.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 12:14:46 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:18:23.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujwska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:48:14 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:02:56.

Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:38:56 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:04:34.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategori dróg gminnych

Załącznik

 projekt uchwały

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:33:24 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:04:54.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:08:15.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:07:47 | Data modyfikacji: 2019-07-26 09:09:57.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-24 12:30:49 | Data modyfikacji: 2019-07-24 12:55:45.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:13:49.

Projekt uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:11:17.

Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:04:02.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Izbica Kujawska gm. Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:01:06.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:58:50.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:52:03.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:49:08.

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:35:40.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:34:00.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:21:15.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:02:51 | Data modyfikacji: 2019-06-19 15:03:02.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:59:44.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z WFOŚiGW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:57:47.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:56:13 | Data modyfikacji: 2019-06-19 15:07:47.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:54:12 | Data modyfikacji: 2019-06-19 14:54:31.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:50:21 | Data modyfikacji: 2019-06-19 14:53:24.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 15:03:41.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 15:01:39.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:59:25.

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Izbica Kujawska z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:57:28.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:55:58.

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Izbica Kujawska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:44:29 | Data modyfikacji: 2019-05-24 14:50:41.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:35:36.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:27:53 | Data modyfikacji: 2019-05-24 14:28:03.

Projekt uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:25:14.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska oraz określenia granic ich obwodów

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:14:16.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:10:21.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-16 14:24:33.

Projekt uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej i Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem i utworzenia Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:42:28.

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:40:35.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2023.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:38:54.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:36:36 | Data modyfikacji: 2019-04-19 12:37:06.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.

 uchwal12.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:33:44.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:31:54.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:30:06.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:27:05 | Data modyfikacji: 2019-04-19 12:29:04.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-03-29 14:18:37.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 14:58:32.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:19:49 | Data modyfikacji: 2019-02-28 15:20:05.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:12:30.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:11:39.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:09:15.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:08:30.

Projekt uchwały w sprawie konsultacji organizacji i zakresu działania jednostki pomocnicze

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:05:30.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:02:48.

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:01:15.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:55:22.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2019”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:53:04.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:50:29 | Data modyfikacji: 2019-02-28 14:50:47.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:48:26.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 15:17:23.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 15:16:13.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 15:15:31.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 15:09:12.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 15:07:13.

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysów, Rad Sołeckich, Rady Osiedlowej, Zarządu Rady Osiedlowej i Przewodniczącego Rady Osiedlowej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 15:00:33.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw i statutu Osiedla Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:58:48.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:57:42.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:56:44.

Projekt uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:54:02.

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:52:26.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:50:08.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:48:30.

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wólka Komorowska gm. Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:47:24.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbicy Kujawska na rzecz jej użytkowania wieczystego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:46:53.

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:44:58.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:41:26.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:40:06.

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:35:43.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:07:32.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:08:29.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019 – 2031

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:06:22.

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:03:44.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:00:02.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:53:07 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:02:01.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:50:02.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:41:12.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 15:01:17.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 15:00:26.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz ich użytkownika wieczystego

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:59:39.

Projekt uchwały w sprawie konsultacji zmian w statutach jednostek pomocniczych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:58:35.

Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:51:09.

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:47:28.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019 – 2031

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:38:31.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:37:35.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:35:26.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:34:29.

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:14:47.

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:12:31.

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:09:25.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:07:56.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:03:43.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:02:18.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:00:24.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 08:58:20.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 08:54:57.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 08:53:58.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:51:10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:34:04 | Data modyfikacji: 2018-11-28 13:34:24.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:30:57.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 13:38:20.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 13:36:29.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 13:29:32 | Data modyfikacji: 2018-10-24 13:29:45.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 13:27:16.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-09-27 14:52:41.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-09-27 14:51:34.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-09-27 14:49:55.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z WFOŚiGW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-09-27 14:47:58.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-09-27 14:29:50 | Data modyfikacji: 2018-09-27 14:30:07.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-09-27 14:25:18 | Data modyfikacji: 2018-09-27 14:25:37.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej oraz Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:29:11 | Data modyfikacji: 2018-08-30 12:06:52.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego odpłatnego utrzymania grobów wojennych położonych na terenie Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:26:00.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:20:10.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:12:18.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:09:24.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:55:28 | Data modyfikacji: 2018-08-14 13:57:33.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:50:17 | Data modyfikacji: 2018-08-14 13:53:18.

Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Izbica Kujawska instrumentem płatniczym

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:23:11.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-18 14:04:07.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-18 14:02:05.

Projekt uchwały w sprawie zweryfikowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-18 14:00:12 | Data modyfikacji: 2018-07-18 14:16:16.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-18 13:52:52 | Data modyfikacji: 2018-07-18 14:13:10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-18 13:49:07 | Data modyfikacji: 2018-07-18 14:09:50.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynków mieszkalnych jednolokalowych wraz ze sprzedażą gruntu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:04:29.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:02:43 | Data modyfikacji: 2018-06-20 13:03:39.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:00:24 | Data modyfikacji: 2018-06-20 13:00:35.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 12:45:18 | Data modyfikacji: 2018-06-20 12:45:31.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:58:17 | Data modyfikacji: 2018-05-30 15:00:16.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:56:35 | Data modyfikacji: 2018-05-30 14:57:00.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:52:21 | Data modyfikacji: 2018-05-30 14:54:06.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:46:11 | Data modyfikacji: 2018-05-30 14:46:24.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:45:19 | Data modyfikacji: 2018-05-30 14:49:15.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/243/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:40:11 | Data modyfikacji: 2018-05-30 14:56:26.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:34:37.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/253/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:33:59.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/275/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa studni głębinowej oraz kolektora tłocznego na działkach o nr. ewidencyjnych 55/3, 78, 93/4, 93/5, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:29:13.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:27:05.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2017 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:17:47.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:13:19 | Data modyfikacji: 2018-05-09 13:16:02.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:12:32 | Data modyfikacji: 2018-05-09 13:17:39.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:11:28 | Data modyfikacji: 2018-05-09 13:21:10.

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:59:53.

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:58:43.

Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:57:21.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Izbica Kujawska dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu "Ekopiec 2018"

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:54:30.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:51:48.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:49:18.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:47:55.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa studni głębinowej oraz kolektora tłocznego na działkach o nr. ewidencyjnych 55/3, 78, 93/4, 93/5, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska"

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 14:45:35.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2017 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2019 wraz ze wskazaniem potrzeb.

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:26:11.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:25:05.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:23:59.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2018”.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:22:37.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:21:38.

Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:20:33 | Data modyfikacji: 2018-03-21 11:41:09.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:19:51.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:18:53.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:08:56.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:07:46.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno – Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:05:05.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:03:57.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:01:45.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:59:32.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:58:03.

Projekt uchwały: Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury po nazwą: Wiejski Dom Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:55:51.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – organów kościelnych w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:54:14.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:52:24.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:47:31.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Włocławskiego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:37:40.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:34:52.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:32:34.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:23:51.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 15:37:34.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 15:33:06.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 14:25:35 | Data modyfikacji: 2017-12-21 14:28:21.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Izbica Kujawska na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 14:18:44 | Data modyfikacji: 2017-12-21 14:18:56.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:19:22.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:09:16.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:07:38.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:02:54 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:21:11.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:01:00 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:13:20.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 11:58:02.

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:43:41.

Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:42:38.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Izbica Kujawska za rok szkolny 2016/2017

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:40:34 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:40:58.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:36:03.

Projekt uchwały w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:34:21.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:32:58.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:31:30 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:31:47.

Projekt uchwały w sprawie. obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:30:28.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:28:35.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:25:17 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:29:21.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:23:36 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:23:52.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:21:25 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:21:49.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:48:47.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:44:17 | Data modyfikacji: 2017-09-21 09:47:09.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:36:45 | Data modyfikacji: 2017-09-21 09:37:39.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:33:36.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:30:23.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:24:53 | Data modyfikacji: 2017-09-21 10:01:07.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Błennie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Konrada Jażdżewskiego w Błennie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:30:10.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej w ośmioletnią Szkolę Podstawową Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:29:36.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Zarządu i Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich 269 i 270

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:28:30.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Włocławskiego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:27:47.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:26:41.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:25:02 | Data modyfikacji: 2017-08-23 10:26:52.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2027

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:21:44.

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej powstałej z przekształcenia gimnazjum

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:20:56.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Świszewy wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:19:57.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:19:05.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:18:32.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 14:17:34.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 13:37:00.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-07-27 13:35:59.

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-19 11:58:27 | Data modyfikacji: 2017-06-19 12:01:04.

Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:10:55 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:11:12.

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:09:27.

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:07:25.

Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:05:51.

Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:04:54.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 14:03:11.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 13:41:05 | Data modyfikacji: 2017-06-16 14:01:03.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 13:40:02.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2016 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-06-16 13:38:07.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-31 10:42:25 | Data modyfikacji: 2017-06-20 08:13:11.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-31 10:40:01 | Data modyfikacji: 2017-05-31 10:40:16.

Projekt uchwały w sprawie określenia naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dekumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-13 08:33:07.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-13 08:32:09.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu drogi powiatowej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-13 08:31:08.

Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:49:22 | Data modyfikacji: 2017-03-24 10:59:25.

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tarenie gminy Izbica Kujawska w roku 2017"

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:48:12 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:00:35.

Projekt Uchwały określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:46:54 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:01:24.

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:46:44 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:02:29.

Projekt Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, do nowego ustroju szkolnego

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:46:34 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:13:43.

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:46:22 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:04:59.

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:46:10 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:15:10.

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Radziny na lata 2017-2019

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:45:58 | Data modyfikacji: 2017-03-24 11:16:07.

Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:06:23.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:05:27.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:04:28.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:03:30.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno – Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:02:37.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:01:48.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2016 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 15:01:02.

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, do nowego ustroju szkolnego.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:59:42 | Data modyfikacji: 2017-02-08 14:59:52.

Projekt uchwały przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2020.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:58:47.

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, do nowego ustroju szkolnego.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-02 10:14:00 | Data modyfikacji: 2017-02-02 10:44:15.

Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Izbica Kujawska przedszkolu publicznym.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:53:52 | Data modyfikacji: 2017-02-02 10:12:01.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:44:41 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:48:50.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:43:48 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:50:49.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będących własnością Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:42:04.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego grintu oraz prazwa własności posadowionych na nim budynków.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:40:41.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2017 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:38:53.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:37:19.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:35:43.

Projekt uchwały zmieniajćej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:33:07 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:33:48.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:31:16 | Data modyfikacji: 2016-12-23 09:31:30.

Projekt uchwały zmieniającejuchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:26:51.

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańczami Gminy Izbica Kujawska dotyczących "Strategii rozwoju gminy Izbica Kujawska na lat 2016-2020"

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:41:05.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:38:49.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:34:46 | Data modyfikacji: 2016-11-22 13:35:10.

Projekt uchwały w sprawie partnerskiej współpracy z Powiatem Włocławskim przy przygotowaniu i realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska"

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:32:53.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:28:57.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:27:00.

Projekt uchwały w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:04:14.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:01:05 | Data modyfikacji: 2016-11-22 13:01:23.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwaly Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-11-22 12:57:27 | Data modyfikacji: 2016-11-22 12:57:56.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Izbica Kujawska za rok szkolny 2015/2016 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-19 14:44:09 | Data modyfikacji: 2016-10-19 14:44:37.

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-19 14:43:08.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-19 14:41:32 | Data modyfikacji: 2016-10-19 14:42:03.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2024

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-10-19 14:38:32 | Data modyfikacji: 2016-10-19 14:39:41.

Projket uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej" i nadania jej statutu

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:48:31 | Data modyfikacji: 2016-09-21 12:49:00.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:47:02 | Data modyfikacji: 2016-09-23 13:13:26.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Izbicy Kujawskiej na rzecz użytkownika wieczystego

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:45:52.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:45:00.

Projket uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:43:18 | Data modyfikacji: 2016-09-21 12:43:42.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:41:44 | Data modyfikacji: 2016-09-21 12:42:01.

Projekt uchwały w sprawie budowy sieci wodociągowej w m. Wietrzychowice gm. Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:40:48.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2016 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-12 13:16:12.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-12 13:15:22 | Data modyfikacji: 2016-08-12 13:21:56.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-12 13:14:27.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-12 13:13:44.

Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały NR XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-08-12 13:12:56 | Data modyfikacji: 2016-08-12 13:17:54.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 11:23:58 | Data modyfikacji: 2016-06-24 11:24:11.

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osob fizycznych w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:19:44 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:20:05.

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:18:32 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:18:57.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Błennie.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:17:11 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:17:28.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony lokali użytkowych położonych w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:15:55 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:16:09.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:14:49 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:15:02.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbica Kujawska".

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:13:50 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:14:01.

Projekt uchwały zmieniejącej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:12:38 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:12:54.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:03:40 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:11:33.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:34:11.

Projekt uchwaly w sprawie poboru opłty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:33:24.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:32:19.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:31:21.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:29:13.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2015 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:28:16.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:40:38 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:41:07.

Projekt uchwały w sprawie wzniesienia kamienia z tablicą upamiętniającą bohaterów Powstania Styczniowego w bitwie pod Izbicą Kujawską

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:39:41.

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Błennie z siedzibą w Szczkowie

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:38:35 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:38:46.

Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Błennie

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:37:14 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:37:22.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 w sprawie budżetu na 2016 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:33:37 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:35:52.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2024

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:32:50 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:35:15.

Wybór zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-26 12:31:59 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:34:23.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbica Kujawska".

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:24:32 | Data modyfikacji: 2016-04-13 12:25:21.

Projekt uchwały zmieniejącej uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:23:50 | Data modyfikacji: 2016-04-13 12:26:34.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2020".

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-04-13 12:22:12.

Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:42:16.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obuwatelskich Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:41:17.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:40:22.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:39:26.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno-Technicznej Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:35:23.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:34:29.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2016”

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:33:39.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:30:41.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:30:21 | Data modyfikacji: 2016-03-24 14:32:32.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałej komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2016 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:10:27 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:25:20.

Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa związanegoz podjęciem Uchwały Nr XVII/73/15 Redy Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30.12.2015 r. w sprawie odwołania radnego Marcina Kucharskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:09:42.

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:08:21.

Projekt uchwały w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:05:55.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:04:39.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejcowego planu zagospodarowania przestrzenngo dla obszaru parku kulturowego o nazwie "Park Kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicech i Gaju, gmina Izbica Kujawska oraz jego otuiny

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:03:06.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwia "Park Kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju, gmina Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 14:00:45 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:01:43.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdzaiałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2016 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:59:36 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:15:08.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2016 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:59:06 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:14:25.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:58:11.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:56:43.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:55:55.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:55:13 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:12:10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-02-16 13:54:46 | Data modyfikacji: 2016-02-16 14:13:17.

Projekt Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

pobierz

Pozytywne postanowienie Państowego Inspektoratu Sanitarnego we Włocławku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:46:27 | Data modyfikacji: 2016-06-09 13:49:28.

Projekt Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

pobierz

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:42:16 | Data modyfikacji: 2016-06-09 13:49:49.

Projekt Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

pobierz

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:40:09 | Data modyfikacji: 2016-06-09 13:50:02.

Projekt Uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynia przez część roku.

pobierz

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:37:05 | Data modyfikacji: 2016-06-09 13:50:14.

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności.

pobierz

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:34:56 | Data modyfikacji: 2016-06-09 13:50:28.

Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sparwie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

pobierz

Pozytywne postanowienie Państowego Inspektoratu Sanitarnego we Włocławku w sprawie Ragulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:31:12 | Data modyfikacji: 2016-06-09 13:50:49.

Projekt Uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:28:25 | Data modyfikacji: 2016-06-09 13:51:03.
Data wprowadzenia: 2016-01-18 14:28:25
Data modyfikacji: 2016-06-09 13:51:03
Opublikowane przez: Izabela Nadolona