Deklaracja dostępności cyfrowej strony
internetowej

 

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

 

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminy Izbica Kujawska www.izbicakuj.pl http://www.bip.izbicakuj.pl/

 

 • Data publikacji strony internetowej: 26.03.2018r.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2018r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Treści niedostępne

 

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

 • pliki nie są dostępne cyfrowo;

 • brak odpowiedniej struktury dla artykułów;

 • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego;

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo;

 • brak dostępu do treści za pomocą skrótów klawiatury.

 

Wyłączenia

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 12.08.2020r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba odpowiedzialna jest Magdalena Bolewska, e-mail: magda.bolewska@izbicakuj.pl, Telefon: 54 2865009. W taki sam sposób można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Izbicy Kujawskiej

 • Adres: Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

 • E-mail urząd@izbicakuj.pl

 • Telefon: 54 2865009

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Miejski ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

 

Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

 

Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

 

Toalety dla osób niepełnosprawnych nie są przystosowane.

 

Obok budynku Urzędu Miejskiego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Gmina nie posiada tłumacza języka migowego.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W przypadku piętra brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy. Pracownicy referatów prowadzą obsługę klienta niepełnosprawnego na korytarzu parteru budynku.

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-09 10:24:21 | Data modyfikacji: 2020-09-09 10:25:42.
Data wprowadzenia: 2020-09-09 10:24:21
Data modyfikacji: 2020-09-09 10:25:42
Opublikowane przez: Liliana Zielińska