Przetargi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Izbica Kujawska

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska.

 

Przedmiot przetargu:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Mchówek gm. Izbica Kujawska oznaczona geodezyjnie jako działka nr 449 o powierzchni 0,1927 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie prowadzona jest księga wieczysta WL1R/00019039/9. Działka posiada swobodny dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi, siedliskami oraz gruntami niezabudowanymi użytkowanymi rolniczo. Działka nieogrodzona, nieutwardzona, ukształtowanie terenu równinne.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Izbica Kujawska zatwierdzonego uchwałą nr 98/2000 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2000 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod teren upraw polowych.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, a także nie ciąży na niej żadne zobowiązanie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 17 900,00 zł.
Słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Wadium – 2 000,00 zł.
Słownie: dwa tysiące złotych 00/100

Przetarg odbędzie się dnia 5 lipca 2017 roku o godzinie 10oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 - sala nr 39.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w formie pieniądza do dnia 29.06.2017 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto: BS Lubraniec o/ Izbica Kujawska nr 08 9559 1027 0000 3102 2000 0004. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy.

W dniu przetargu należy:
- przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium,
- okazać komisji przetargowej dowód tożsamości,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo.
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo.
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożyć przez osobę przystępującą do przetargu dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg – nabywca.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Izbicy Kujawskiej.
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w tutejszym Urzędzie, pokój nr 22, w godzinach 7.30 – 15.30.

Izbica Kujawska, dnia 25.05.2017 r.


BURMISTRZ
Marek Dorabiała

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-25 13:14:10.
Data wprowadzenia: 2017-05-25 13:14:10
Opublikowane przez: Izabela Nadolona
« powrót