Przetargi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu
oraz prawa własności posadowionych na nim
budynków

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

o g ł a s z a

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności posadowionych na nim budynków

 

Przedmiot przetargu:
Nieruchomość gruntowa położona w Izbicy Kujawskiej przy ul. Toruńskiej 19 oznaczona geodezyjnie jako działka nr 181/2 o powierzchni 0,3877 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie prowadzona jest księga wieczysta WL1R/00029092/1. Dojazd do nieruchomości jest bezpośredni wjazd z dróg asfaltowych: ul. Toruńskiej oraz ul. Nowomiejskiej. Działka położona jest w strefie pośredniej miasta Izbica Kujawska. Ukształtowanie terenu równe, działka w miarę regularna, niezagospodarowana, zabudowana budynkami oraz wiatą stalową. Należy uporządkować teren. Ciągi komunikacyjne nieutwardzone. Działka uzbrojona. Nieruchomość na dzień wyceny nieużytkowana. Poprzednio użytkowana pod działalność przemysłowo-magazynową. Budynki zdewastowane. Wiata w złym stanie technicznym. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Sposób korzystania – działka gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz stanowiące odrębną własność:
- budynek przemysłowy, murowany, o powierzchni zabudowy 131,00 m2, wybudowany w 1970 r.;
- budynek biurowy, murowany, o powierzchni zabudowy 67,00 m2, wybudowany w 1965 r.;
- magazyn, murowany, o powierzchni zabudowy 42,00 m2, wybudowany w 1972 r.
- budynek przemysłowy, murowany, o powierzchni zabudowy 188,00 m2;
- wiata stalowa o powierzchni zabudowy 119,00 m2.
Łączna powierzchnia zabudowy budynków wynosi 428 m2.
Budynek magazynowy składa się z dwóch budynków w zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym (zlokalizowanym na sąsiedniej działce):
- magazyn murowany, o powierzchni zabudowy 42 m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, składa się z jednego pomieszczenia.
- magazyn w konstrukcji stalowej, ściany zewnętrzne na części murowane, na części stalowe, wrota stalowe, okna stalowe pojedyncze, oszklone. Na niewielkiej części wydzielona powierzchnia biurowa, posadzki z płyt betonowych. Powierzchnia zabudowy wynosi 188 m2.
Budynek magazynowy składa się z dwóch budynków w zabudowie wolnostojącej:
- budynek przemysłowy o powierzchni zabudowy 131 m2, budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, składa się z dwóch pomieszczeń.
- budynek biurowy o powierzchni zabudowy 67 m2, budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, składa się z kilku pomieszczeń.
Budynki są w złym stanie technicznym, zdewastowane. Nadają się do kapitalnego remontu lub rozbiórki. Instalacje do wymiany.
Właściciel: Skarb Państwa – Starosta Włocławski.
Użytkownik wieczysty: Gmina Izbica Kujawska.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Izbica Kujawska zatwierdzonego uchwałą nr 98/2000 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2000 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o przewadze budownictwa jednorodzinnego, z możliwością wyznaczania działek dla usług lokalnych uciążliwych, z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, a także nie ciąży na niej żadne zobowiązanie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 78 900,00 zł.
Słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset zł 00/100.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Wadium – 10 000,00 zł.
Słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100

Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 10oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 - sala nr 39.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w formie pieniądza do dnia 04.08.2017 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto: BS Lubraniec o/ Izbica Kujawska nr 08 9559 1027 0000 3102 2000 0004. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy.
W dniu przetargu należy:
- przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium,
- okazać komisji przetargowej dowód tożsamości,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo.
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo.
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożyć przez osobę przystępującą do przetargu dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.)

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg – nabywca.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Izbicy Kujawskiej.
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w tutejszym Urzędzie, pokój nr 22, w godzinach 7.30 – 15.30.

Izbica Kujawska, dnia 28.06.2017 r.

                                                    BURMISTRZ
                                                    Marek Dorabiała

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 13:46:06 | Data modyfikacji: 2017-06-28 13:47:09.
Data wprowadzenia: 2017-06-28 13:46:06
Data modyfikacji: 2017-06-28 13:47:09
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót