Przetargi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Izbica Kujawska

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska.


Przedmiot przetargu:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami magazynowymi położona w Izbicy Kujawskiej przy ul. Augustowskiej oznaczona geodezyjnie jako działka nr 395 o powierzchni 0,0710 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie prowadzona jest księga wieczysta WL1R/00012224/4. Działka posiada swobodny dostęp do drogi publicznej. Działka usytuowana jest w strefie peryferyjnej miasta Izbica Kujawska. Nieruchomość gruntowa ma kształt nieregularny, położona jest na terenie płaskim. Uzbrojenie stanowi: przyłącze energetyczne, kanalizacyjne i wodne. Na działce znajdują się trzy budynki w zabudowie zwartej:
a) ruiny dwóch budynków magazynowych o powierzchni zabudowy 110m2 oraz 25m2 .
b) budynek magazynowy, użytkowany w przeszłości jako młyn, na dzień wyceny jako budynek magazynowy, o powierzchni zabudowy 174m2. Budynek podpiwniczony, brak możliwości zejścia do piwnicy – nie poddano wizji piwnicy. Strop nad piwnicą – deski drewniane. Okna w większości stalowe oraz drewniane, w większości brak oszklenia, zabezpieczone płytami drewno-pochodnymi. Dach dwuspadowy – konstrukcja drewniana, odeskowany kryty papą. Drzwi drewniane oraz stalowe suwane. Budynek składa się z dwóch części:
- starsza niższa, wysokość pomieszczeń wynosi ok. 7,9m – 9,4m, powierzchnia użytkowa wynosi 66m2,
- młodsza wyższa, wysokość pomieszczeń wynosi ok. 10,4m – 11,2m, powierzchnia użytkowa wynosi 72m2.
Przed budynkiem znajduje się rampa betonowa zadaszona (konstrukcja stalowa).
Stan techniczny budynku niski, standard wykończenia pomieszczeń w budynku niski.

Nieruchomość jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Izbica Kujawska zatwierdzonego uchwałą nr 98/2000 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2000 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod magazyn oznaczony symbolem 61 P.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, a także nie ciąży na niej żadne zobowiązanie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43 900,00 zł.
Słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wadium – 5 000,00 zł.
Słownie: pięć tysięcy złotych 00/100

Przetarg odbędzie się dnia 23 lutego 2018 roku o godzinie 10oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 - sala nr 39.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w formie pieniądza do dnia 19.02.2018 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto: BS Lubraniec o/ Izbica Kujawska nr 08 9559 1027 0000 3102 2000 0004. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy.
W dniu przetargu należy:
- przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium,
- okazać komisji przetargowej dokument tożsamości,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo.
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo.
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożyć przez osobę przystępującą do przetargu dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278)

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg – nabywca.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Izbicy Kujawskiej.
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w tutejszym Urzędzie, pokój nr 22, w godzinach 7.30 – 15.30.

Izbica Kujawska, dnia 09.01.2018 r.

 


BURMISTRZ
Marek Dorabiała

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-01-09 11:14:46.
Data wprowadzenia: 2018-01-09 11:14:46
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót