Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE - tymczasowego schronienia w
schronisku dla bezdomnych

Izbica Kujawska, dnia 06.12.2018r.

M-GOPS.341.2/18

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) oraz świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Izbica Kujawska.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32
Tel/fax. 54 2865160
e-mail: mgopsizbica@pro.onet.pl

II. Tryb udzielania zamówienia.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018r, poz. 1986) –zgodnie z art. 4, pkt 8.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci:
1. tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych dla 2 osób (kobiet i mężczyzn)
2. tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla 1 osoby (kobiety lub mężczyzny)
osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Izbica Kujawska (w oparciu o art. 101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.)

Podmiot składający ofertę na udzielenie schronienia dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt.1 i 2 usług określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Dz. U. z 2018r, poz. 896)w tym :
o całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
o jednego gorącego posiłku dziennie,
o środków czystości i higieny osobistej
o niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
o zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,
o prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób które podpisały kontrakt socjalny-opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.
Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 1 i 2 odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.
Liczba osób wymagających schronienia - ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Izbica Kujawska, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 20 grudnia.
Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.
Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilością dni udzielonego schronienia.
Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

IV. Termin realizacji zamówienia:
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
1. Wymagania niezbędne:
1. w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa w zakresie minimalnych standardów obiektów, w których mieszczą się schroniska dla bezdomnych.

VI. Warunki i zakres realizacji:
1. Zalecany zasięg realizacji – województwo kujawsko-pomorskie
2. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
3. Stawkę dzienną należy podać w „Formularzu ofertowym”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
4. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3.

VII. Kryterium oceny ofert.
1. Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta – 80%,
Liczba punktów w kryterium ,,cena” zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów = (najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert) / (cena ofertowa badanej oferty) x 100 x 80%
2. Dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby zamawiającego) -20%,
Liczba punktów w kryterium ,,odległość” z miejsca wykonywania zamówienia do siedziby M-GOPS Izbica Kujawska zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów = (odległość minimalna) / (odległość oferty) x 100 x 20%

VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. Sposób i termin złożenia oferty:
1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych z terenu Gminy Izbica Kujawska” w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. do godziny 13:00 osobiście, drogą pocztową, przesyłką kurierską.
3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona na stronie www.bip.izbicakuj.pl

XI. Osoby upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Ryszarda Marciniak – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej lub Wioletta Cal – Starszy specjalista pracy socjalnej

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
3. Projekt umowy.


KIEROWNIK  M-GOPS
 IZBICA KUJAWSKA
Ryszarda Marciniak

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 08:58:11.
Data wprowadzenia: 2018-12-07 08:58:11
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót