Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
2009-11-18 10:14:06
Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego Wymagane dokumenty: wniosek zainteresowanego dowód osobisty wnoszącego o odpis Opłaty: 22,00 zł - za odpis skrócony 33,00 zł - za odpis zupełny nie pobiera się opłaty od podań  ...więcej

Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy
2009-11-18 10:13:24
Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy Wymagane dokumenty: wypełniony druk zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące" z potwierdzonym przez najemcę lub właściciela lokalu faktem pobytu osoby w lokalu dowód osobisty   ...więcej

Wydawanie odpisów z akt ewidencji ludności
2009-11-18 10:12:13
Wydawanie odpisów z akt ewidencji ludności Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie odpisu ze zbioru ewidencji ludności dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Opłaty: 17,00 zł - za zaświadczenie Termin odp  ...więcej

Wydawanie decyzji w sprawie zameldowania
2009-11-18 10:11:29
Wydawanie decyzji w sprawie zameldowania Wymagane dokumenty: wniosek w sprawie zameldowania osoby załączniki: dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny posesji lub lokalu (decyzje, przydziały, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy, or  ...więcej

Wydawanie decyzji w sprawie wymeldowania
2009-11-18 10:10:39
Wydawanie decyzji w sprawie wymeldowania Wymagane dokumenty: wniosek w sprawie wymeldowania osoby załączniki: dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny posesji lub lokalu (decyzje, przydziały, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy, or  ...więcej

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu
2009-11-18 10:10:03
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu Wymagane dokumenty: wniosek zainteresowanego dowód osobisty odpowiedni akt stanu cywilnego (odpis zupełny) Opłaty: 39,00 zł - za decyzję Termin odp  ...więcej

Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksiąg) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
2009-11-18 10:09:19
Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksiąg) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Wymagane dokumenty: wniosek zainteresowanego dowód osobisty oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego urzędowe tłumaczenie aktu d  ...więcej

Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu
2009-11-18 10:08:12
Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu Wymagane dokumenty: wniosek zainteresowanego dowód osobisty odpowiedni akt stanu cywilnego (odpis zupełny) Opłaty: 39,00 zł - za decyzję Termin odpow  ...więcej

Skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa
2009-11-18 10:07:26
Skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa Wymagane dokumenty: wniosek zainteresowanego dowód osobisty dokumenty posiłkowe (np. zaświadczenia) Opłaty: 30,00 zł - za decyzję Termin odpowiedzi:do 30-tu dni Jednostka prowadz  ...więcej

Rejestracja urodzeń
2009-11-18 10:06:41
Rejestracja urodzeń Wymagane dokumenty: zgłoszenie urodzenia dziecka (przesyła szpital) dowody osobiste rodziców dziecka w zależności od stanu cywilnego matki (do wglądu): odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu m  ...więcej

Rejestracja zgonów
2009-11-18 10:05:46
Rejestracja zgonów Wymagane dokumenty: karta zgonu (wydaje szpital) dowód osobisty osoby zmarłej Opłaty: nie pobiera się opłaty od 3 egzemplarzy odpisu aktu wydanych bezpośrednio po sporządzeniu aktu Termin odpowiedzi:niezw  ...więcej

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu
2009-11-18 10:02:49
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu Wymagane dokumenty: wniosek zainteresowanego dowód osobisty odpowiedni akt stanu cywilnego (odpis zupełny) dokumenty posiłkowe (np. zaświadczenia) Opłaty:  ...więcej

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
2009-11-18 10:01:37
Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego Wymagane dokumenty: wniosek zainteresowanego dowód osobisty wnoszącego o odpis Opłaty: 22,00 zł - za odpis skrócony 33,00 zł - za odpis zupełny nie pobiera się opłaty od podań  ...więcej

Zawarcie małżeństwa – ślub cywilny
2009-11-18 10:00:59
Zawarcie małżeństwa – ślub cywilny Wymagane dokumenty: dowody osobiste przyszłych małżonków odpisy skrócone aktów urodzeń w zależności od stanu cywilnego osób zamierzających zawrzeć związek małżeński: odp  ...więcej

Udzielanie informacji o danych osobowych
2009-11-18 09:58:51
Udzielanie informacji o danych osobowych Wymagane dokumenty: wniosek o udostępnienie danych osobowych ze zbioru ewidencji ludności dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Opłaty:  opłata za udostępnienie d  ...więcej

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
2009-11-18 09:57:51
Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Wymagane dokumenty: wniosek zainteresowanego dowody osobiste Jubilatów odpis skrócony aktu małżeństwa Opłaty:nie pobiera się Termin odpowiedzi:do 3 miesięcy od daty przyz  ...więcej

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
2009-11-18 09:54:44
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbioru ewidencji ludności dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Opłaty: 17,00 zł - za zaświadczenie  ...więcej

Wydawanie (wymiana) dowodów osobistych
2009-11-18 09:53:49
Wydawanie (wymiana) dowodów osobistych Wymagane dokumenty: wniosek na gotowym formularzu o wydanie dowodu osobistego składany osobiście 2 fotografie aktualne na jasnym tle przedstawiające osobę w pozycji lewego półprofilu z w  ...więcej

Zgłoszenie pobytu stałego
2009-11-17 10:57:44
Zgłoszenie pobytu stałego Wymagane dokumenty: wypełniony druk " zgłoszenie pobytu stałego" z potwierdzonym przez najemcę lub właściciela lokalu faktem pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, do wglądu dokume  ...więcej

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego powyżej 2 miesięcy
2009-11-17 10:36:25
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy Wymagane dokumenty: wypełniony druk Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 21
następne