Do zadań Referatu Organizacyjnego należy prowadzenie spraw pracowniczych, obsługi administracyjno – gospodarczej Urzędu, a w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;
3) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy;
4) zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników urzędu;
5) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych;
6) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej urzędu, jako pracodawcy;
7) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
8) ewidencja czasu pracy pracowników;
9) kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych;
10) przygotowanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza;
11) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza i ich przechowywanie;
12) prowadzenie rejestru uchwał rady i ich przechowywanie;
13) przechowywanie protokołów Sesji Rady;
14) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych;
15) organizowanie wykonania uchwał rady i wniosków komisji;
16) prowadzenie archiwum zakładowego;
17) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych;
18) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy;
19) udział w dochodzeniach powypadkowych;
20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy;
21) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez urząd;
22) prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynku, urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego;
23) zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne;
24) wydawanie kart drogowych kierowcom samochodów osobowych, rozliczanie paliwa;
25) realizacja zamówień publicznych;
26) we współpracy z samodzielnym stanowiskiem ds Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia realizacja pomocy materialnej dla uczniów;
27) przeprowadzanie konkursów i naboru na wolne stanowiska pracy;
28)organizowanie służby przygotowawczej, w porozumieniu z Sekretarzem;
29) prowadzenie strony internetowej urzędu;
30) wydawanie zaświadczeń;
31) przyjmowanie zeznań świadków;
32) ochrona danych osobowych;
33) we współpracy ze stanowiskiem do spraw oświaty, kultury, sportu i zdrowia koordynacja imprez oświatowych i kulturalnych. 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:12:53.

Zobacz:
 Referat Księgowości .  Urząd Stanu Cywilnego .  Referat Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej .  Referat Organizacyjny .  Referat Rolnictwa ,Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej .  Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia . 
Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:12:53
Opublikowane przez: Beata Kubiak