Budżet

Budżet Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2012 rok

UCHWAŁA NR XII/84/11

RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA

z dnia  28  grudnia 2011 roku

w sprawie budżetu na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 22 586 982   zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie      19 678 567  zł,

- dochody majątkowe w kwocie  2  908 415 ,

zgodnie z załącznikiem Nr   1

            - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości   2 973 050 zł

 § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości  21 618 130 zł z tego

               – wydatki bieżące w wysokości         18 076 099  zł, 

             - wydatki majątkowe w wysokości .    3 542 031  zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 

               - wydatki związane z z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  2 973 050 zł

       2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 32 499zł

      3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a

2.   Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości  141 515 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

 § 3.Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości  968 852 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z  lat ubiegłych               

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  0  i łączną kwotę planowanych rozchodów. 968 852       zgodnie z załącznikiem nr..5

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych    502 543 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  118 000zł,

zgodnie z  załącznikiem Nr .,6,7,8.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

1) przychody      1 868 799 zł,

2) wydatki          1 863 638zł,

zgodnie z załącznikiem Nr .9

§ 7  Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr .6

 § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie  2 300 000   zł,  w tym na:

1)       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie  2 300 000 zł,

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza  w roku budżetowym 2012 w wysokości  150 000 zł, z tego:

1)       gwarancje do kwoty -      50 000 zł,

2)       poręczenia do kwoty -   100 000.zł.              

§ 10 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją  zadań wykonywanych  na podstawie porozumień miedzy jst  zgodnie z załącznikiem nr 10                                           

§ 11 Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez  Burmistrza  do  wysokości  100 000  zł.

§ 12  Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1)       na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3 .;

2)       na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi .

3)       z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:          

1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a)       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 300 000 zł;

      2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między    paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy                                                                                           

1)    ogólną w wysokości -  100 000  zł,

 2/  celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł  

      § 16 . 1.   Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr .11

 § 17. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi

§ 18 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

                                 

                                                                                                                                            PRZEWODNICZĄCY RADY

                    Marian Lewandowski

 

Załączniki

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:15:46 | Data modyfikacji: 2012-05-22 13:04:37.
Data wprowadzenia: 2012-05-22 12:15:46
Data modyfikacji: 2012-05-22 13:04:37
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót