Informacje bieżące

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej


Burmistrz Izbicy Kujawskiej
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.


1. Plac o powierzchni 20 m2 położony w Izbicy Kujawskiej przy Placu Wolności zlokalizowany na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Izbica Kujawska gm. Izbica Kujawska oznaczonej numerem geodezyjnym 256/5 o powierzchni 0,3143 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie urządzona jest księga wieczysta WL1R/00034071/6.

2. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: brak planu zagospodarowania przestrzennego.

3. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Izbica Kujawska zatwierdzonego uchwałą nr 98/2000 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2000 r. przedmiotowa nieruchomość jest ujęta jako teren zieleni miejskiej oraz dworzec PKS oznaczony symbolem 14KS.

4. Opis sposobu zagospodarowania nieruchomości: prowadzenie działalności gospodarczej – sprzedaż produktów typu fast food z mobilnej przyczepy gastronomicznej.

5. Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: 110,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT miesięcznie, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

6. W/w opłata podlegać będzie po roku od wydzierżawienia corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez GUS za rok ubiegły.

7. Okres dzierżawy 2 lata, tj. od 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2019 r.

BURMISTRZ
Marek Dorabiała

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-08-25 10:28:04.
Data wprowadzenia: 2017-08-25 10:28:04
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót